Zpráva

Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2. Sociální začleňování a boj s chudobou, Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010306

Obsah projektu

Projekt se svými aktivitami zaměří na kvalitní odborné vzdělávání a supervizi pracovníků zapojených do systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, na poskytování vysoce profesionální, a především včasné podpory a intervence rodinám v Moravskoslezském kraji, a to jak biologickým, tak náhradním. V oblasti náhradní rodinné péče se dále budou realizovat aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti prostřednictvím kampaně "Dejme dětem rodinu".

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. KA 1 - Prevence umísťování dětí mimo biologickou
  2. KA 2 - Provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči
  3. KA 3 - Zvyšování odbornosti
  4. KA 4 - Kampaň "Dejme dětem rodinu"

Financování projektu

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 13 397 174,40 Kč
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%) 11 387 598,24 Kč
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) 1 339 717,44 Kč
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%) 669.858,72 Kč

Doba realizace projektu

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoby

Mgr. Michaela Mangelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel: 595 622 726
e-mail: michaela.mangelova@msk.cz

Mgr. Zdeňka Kučná
odborný garant projektu
tel. 734 646 982
e-mail:zdenka.kucna@msk.cz

frame-scrollup