Zpráva

Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973

Obsah projektu

Projekt reaguje na potřebu zvyšování odborné přípravy příslušníků jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a ostatních příslušníků v problematice mimořádných událostí. Kvalitně vyškoleni a odborně připraveni příslušníci zařazeni v jednotkách požární ochrany a ostatní příslušníci jsou nosnou částí integrovaného záchranného systému. Moravskoslezský kraj si uvědomuje nezastupitelnou roli všech složek Integrovaného záchranného systému při zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku obyvatel kraje na svém území, proto dlouhodobě podporuje všechny jeho složky a úzce s nimi spolupracuje, a to na základě platné Strategie rozvoje MSK na léta 2009 - 2020, v níž je také tento závazek zakotven.

Cílem projektu je přispět ke zdokonalení a zefektivnění výkonu služby v podobě rozvoje znalostí a dovedností příslušníků HZS MSK, kteří se zabývají posuzováním projektové dokumentace staveb zpracované pomocí metod požárního inženýrství, zjišťováním příčin vzniku požárů v reálných podmínkách a počítačovou modelaci závažné havárie a jejich důsledků ve vztahu k posuzování rizik území, vytvoření celokrajského vzdělávacího systému pro odborníky obcí a složek integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení a v oblasti preventivně výchovné činnosti, a v neposlední řadě ke zkvalitnění a rozvoji odborných dovedností příslušníků zařazených v jednotkách HZS MSK v oblasti destruktivního a nedestruktivního překonávání mechanických zábranných systémů a automobilů při potřebě vnikat do uzavřeného prostoru. Cíl projektu bude naplněn realizací jednotlivých klíčových aktivit, v nichž dojde k realizaci potřebných kurzů a výcviků.

Přehled klíčových aktivit projektu

Projekt sestává z pěti klíčových aktivit:

KA 1 Vzdělávání vyšetřovatelů požárů

KA 2 Vzdělávání v oblasti požárního inženýrství

KA 3 Zabezpečení přípravy odborníků v oblasti posuzování rizik v území

KA 4 Zabezpečení přípravy odborníků obcí a složek integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany obyvatelstva

KA 5 Vnikání do uzavřených prostor

Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Kontaktní osoby

Projektový manažer
Ing. Martina Guřanová
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 746,
e-mail: martina.guranova@msk.cz

Odborný garant projektu
Ing. Michaela Dopaterová
odbor kanceláře hejtmana kraje
tel.: 595 622 568
e-mail: michaela.dopaterova@msk.cz

Odborný garant klíčové aktivity 1
Ing. Martin Pliska
tel.: 950 730 139
e-mail: martin.pliska@hzsmsk.cz

Odborný garant klíčové aktivity 2
Ing. Miloš Střelka
tel.: 950 730 150
e-mail: milos.strelka@hzsmsk.cz

Odborný garant klíčové aktivity 3
Ing. Kateřina Blažková
tel.: 950 739 245
e-mail: katerina.blazkova@hzsmsk.cz

Odborný garant klíčové aktivity 4
Ing. Antonín Krömer
tel.: 950 739 241
e-mail: antonin.kromer@hzsmsk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 8.449.917,10
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 7.182.429,52
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 1.267.487,58
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 422.495,87
frame-scrollup