Zpráva

e-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Oblast podpory

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Číslo projektu

CZ.1.06/2.1.00/08.07383

Cíl projektu

E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy) je koncipován jako multiprojekt zahrnující pět vzájemně provázaných projektů z oblasti e-Governmentu. Hlavním cílem projektu je zefektivnit veřejnou správu prostřednictvím e‑Government služeb pomocí informačních a komunikačních technologií, což vychází z globálního cíle Strategie e-Government služeb v Moravskoslezském kraji (formát pdf, velikost 3 MB) „Zajistit efektivní a rovnovážný rozvoj e-Government služeb v území“. Jednotlivé projekty pak povedou k naplnění specifických cílů v návaznosti na tzv. centrální projekty (Základní registry, Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS), Centrální místo služeb (CMS)).

  • Cílem Digitální mapy veřejné správy je vytvoření a zajištění aktualizace digitálního vektorového mapového díla s obsahem katastrální mapy pokrývající území kraje, na němž je katastrální mapa dosud vedena na plastové fólii a vytvoření a zajištění provozu a údržby Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů.
  • Cílem Digitalizace a ukládání dat je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zejména pak pořízení krajské digitalizační jednotky, zajištění procesu digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů; vytvoření krajské digitální spisovny a krajského digitálního úložiště.
  • Cílem Vnitřní integrace úřadu je zajištění připravenosti agendových informačních systémů na komunikaci se základními registry; rozšíření o potřebné SW nástroje nebo upgrade stávajících; integrace SW nástrojů; zavedení DMS pro integraci nestrukturovaných informací (dokumentů), prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy.
  • Cílem projektu Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence je vytvoření a údržba datových tržišť včetně transformačních mechanismů, prezentačních a analytických nástrojů pro oblast regionální statistiky, pro oblast ekonomiky a rozpočtu kraje, controllingu a pro oblast školství, zdravotnictví. Datový sklad Moravskokslezského kraje je pro veřejnost přístupný na webu: https://ds.kr-moravskoslezsky.cz/.
  • Cíl Technologického centra kraje podporuje naplnění všech specifických cílů Strategie e-Government služeb v Moravskoslezském kraji (formát pdf, velikost 3 MB), tj. usnadnit občanům komunikaci s úřady, zefektivnit běh agend, zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů a zajistit dostupnost informací. Cílem technologického centra je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro bezpečný provoz výše uvedených projektů e-Governmentu a dalších potřebných aplikací a služeb.

Cílové skupiny

Výstupy projetku bude využívat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, organizace zřizované a zakládané krajem, obce na území Moravskoslezského kraje, organizace zřizované obcemi na území Moravskoslezského kraje, Integrované bezpečnostní centrum a složky integrovaného záchranného systému, občané, investoři, podnikatelé a stát.

Partneři projektu

Partnerem projetku Digitalizace a ukládání dat je Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o., jež bude využívat krajskou digitalizační jednotku a spolupracovat při digitalizaci dokumentů kulturního dědictví. Při pořízení a provozu Účelové katastrální mapy spolupracuje Moravskoslezský kraj s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Výstupy projektu

V rámci projektu Digitální mapy veřejné správy bude pořízena Účelová katastrání mapa. Digitalizace a ukládání dat umožní zřízení Krajské digitální spisovny (nástroj pro uložení úředních dokumentů), Krajského digitálního úložiště (pro ukládání dat a dokumentů, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti ztrátě, tj. zdravotní dokumentace, geodeta, záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu informačních systémů důležité pro jejich audit, data síťového provozu apod.), Krajské digitalizační jednotky (velkokapacitní skener) a zdigitalizování vybranných dokumentů regionáního významu, zejm. kulturního dědictví z fondů knihoven. V rámci projektu Vnitřní integrace úřadu bude provedena Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav, implementován Identity management, integrační platforma a portál úředníka, pořízení Facility management (pro evidenci majetku kraje), Docházkový systém a sjednoceny verze kancelářských programů používaných na KÚ MSK. V rámci Datového skladu budou pořízeny nové technologie a řešeny oblasti ekonomika a controlling, školství, zdravotnictví a regionální statistika. Součástí Technologického centra kraje bude nákup hardware, zejm. síťová a serwerová infrastruktura, datové centrum, garantované úložiště a další prvky.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu (Kč)
Celkové náklady projektu 147.080.000,--
z toho: II. Digitální mapa veřejné správy 9.620.750,--
z toho: III. Digitalizace a ukládání dat 44.852.561,--
z toho: IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 26.441.562,--
z toho: V. Datové sklady a nástroje BI 11.156.250,--
z toho: VI. Technologické centrum kraje 55.008.877,--
Prostředky finanční podpory z ERDF (85 %) 125.018.000,--
Podíl Moravskoslezského kraje (15 %) 22.062.000,--

Veřejné zakázky a dodavatelé projektu

Předmět výběrového řízení v projektu Dodavatel – vítěz výběrového řízení Předpokládáná hodnota investice (bez provozních nákladů) (Kč) Vítězná nabídka – investice (bez provozních nákladů) (Kč) Z toho maximální podíl ke spolufinancování z EU (Kč) Skutečně vyplacená výše dotace z EU kraji
1. Zpracování kompletní žádosti o finanční podporu k získání dotace pro část VI. Eunice Consulting, a. s. 416.500 319.610 271.669 271.669
2. Zpracování kompletní žádosti k získání dotace pro část II. – V. Inkos-Ostrava, a. s. 1.200.000 1.015.000 862.750 862.750
3. Vnitřní integrace úřadu (IDM, Facility Management) newps.cz, s.r.o. 19.072.500 17.460.000 14.841.000 -
4. Technologické centrum kraje – 1. část VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 31.099.767 30.831.403 26.206.692 26.206.692
5. Krajská digitalizační jednotka Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. 3.100.000 2.154.961 1.831.717 1.798.746
6. Digitalizace knihovního fondu Konica Minolta Business Solutions Czech, s. r. o. 9.666.000 6.167.040 5.241.984 5.241.984
7. Pořízení Účelové katastrální mapy T-MAPY, spol. s r. o. 6.209.000 2.671.200 2.262.020 2.262.020
8. Vnitřní integrace úřadu – Pořízení kancelářských balíků Office AutoCont CZ a.s. 6.352.500 5.555.473 4.722.152 4.722.152
9. Vnitřní integrace úřadu – Docházkový systém OKsystem s.r.o. 800.000 601.907 511.620 -
10. Datové sklady vč. controllingu GIST, s.r.o. 10.062.500 8.349.000 7.096.650 -
11. PACS a Krajské digitální úložiště AutoCont CZ a.s. 15.000.000 14.287.871 12.144.690 -
12. Krajská digitální spisovna ICZ a.s. 15.103.500 11.045.028 9.388.274 -
13. Technologické centrum kraje – 2. část VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 22.131.500 22.099.518 18.784.590 18.784.590
Hodnoty jsou uvedeny s DPH

Doba realizace projektu

1/2011 – 5/2015

Další informace o projektu

Projekt je v souladu se Strategie e-Government služeb v Moravskoslezském kraji (formát pdf, velikost 3 MB). Projekt souvisí s projektem Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy), reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.06945 v rámci IOP a dalšími projekty z oblasti Smart Administration realizovanými v rámci OP LZZ. Veřejné zakázky k realizaci projektu jsou zveřejňovány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím ISVZ, TED a stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejné zakázky.

Projektový manažer – vedoucí projektu

Digitální mapa veřejné správy,
Datové sklady

Ing. Andrej Foltýnek
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 356
e-mail: andrej.foltynek@msk.cz

Projektový manažer

Digitalizace a ukládání dat,
Vnitřní integrace úřadu,
Technologické centrum kraje

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 397
e-mail: pavel.kadlec@msk.cz

Odborní garanti odboru informatiky

Digitální mapa veřejné správy

Ing. Ivan Ivanov
odbor informatiky
tel: +420 595 622 264
e-mail: ivan.ivanov@msk.cz

Digitalizace a ukládání dat

RNDr. Ing. Alois Slovák
odbor informatiky
tel: +420 595 622 286
e-mail: alois.slovak@msk.cz

Vnitřní integrace úřadu

Ing. Jiří Hošek
odbor informatiky
tel: +420 595 622 220
e-mail: jiri.hosek@msk.cz

Datové sklady na nástroje BI

Ing. David Hron
odbor informatiky
tel: +420 595 622 477
e-mail: david.hron@msk.cz

Technologické centrum kraje

Ing. Marek Knapp
odbor informatiky
tel: +420 595 622 915
e-mail: marek.knapp@msk.cz

frame-scrollup