Zpráva

Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Oblast podpory

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Číslo projektu

CZ.1.06/2.1.00/08.06945

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů organizací zřízených nebo založených krajem. Dalšími cíli projektu je zajištění upgrade stávající spisové služby kraje, splňující podmínky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Spisové služby je nutno přizpůsobit aktuální novele zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Elektronická spisová služba v příspěvkových organizacích kraje

Elektronická spisová služba je systém specializovaný na podporu evidence, zpracování a oběhu dokumentů jak v klasické listinné podobě, tak v podobě elektronických dokumentů. Elektronické dokumenty vznikají a jsou používány (jako originály) především v důsledku zavedení informačního systému datových schránek. Samozřejmě i tuto komunikaci s datovými schránkami spisová služba efektivně zajišťuje. Uživatelské rozhraní je řešeno prostřednictvím webového prohlížeče. Samozřejmostí je splnění všech legislativních nároků, které jsou na vedení spisové služby kladeny zákonem o archivnictví a spisové službě, jeho prováděcí vyhláškou a novým Národním standardem pro vedení spisové služby. Systém zajišťuje kontrolu a průkaznost každého učiněného kroku (pomocí historie), podporuje práci s jednotlivými dokumenty i spisy, předávání dokumentů simuluje reálný oběh a procesy v malé organizaci.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, organizace zřizované či zakládané Moravskoslezským krajem.

Výstupy projektu

V rámci projektu bude pořízena elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace kraje a proveden upgrade stávající spisové služby používané na krajském úřadě.

Přehled typů příspěvkových organizací kraje, u nižch byla implementována elektronická spisová služba (stav k 1. 3. 2013):

Působnost příspěvkových organizací Počet organizací
doprava a silniční hospodářství 1
kultura a památková péče (muzea, galerie, knihovna) 7
sociální věci (domovy) 24
zdravotnictví (nemocnice, dětské domovy, apod.) 9
školství, mládež a sport 183
celkem zapojených organizací (k 1. 3. 2013) 224

Elektronickou spisovou službu v rámci projektu "Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy)" tak využívá např. Nemocnice ve Frýdku-Místku, Nemocnice s poliklinikou Havířov, Centrum psychologické pomoci, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, školy a školská zařízení Moravskoslezského kraje a dalších více než 200 organizací.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové maximální schválené náklady projektu 4.500.000,--
Skutečné náklady projektu 4.003.591,--
Finanční podpora vyplacená ERDF (85 %) 2.903.365,--
Podíl Moravskoslezského kraje (15 %) 512.362,--
Nezpůsobilé náklady 587.864,--

Veřejné zakázky a dodavatelé projektu

Předmět zakázky Dodavatel Předpokládáná hodnota investice (Kč) Výsledek výběrového řízení/Smluvní cena (Kč) Z toho maximální podíl hrazený z EU (Kč)
1. Zpracování kompletní žádosti o finanční podporu k získání dotace Eunice Consulting, a. s. 60.000 60.000 51.000
2. Pořízení elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace kraje ICZ, a. s. 2.869.988 2.463.250 2.093.762
3. Provedení upgrade elektronické spisové služby používané na krajském úřadě Gordic, spol. s r. o. 480.000 480.000 408.000
4. Publicita projektu   62.012 56.564 48.080

Doba realizace projektu

4/2011 – 2/2013
(projekt v udržitelnosti do 28. 2. 2018)

Další informace o projektu

Projekt je v souladu se Strategie e-Government služeb v Moravskoslezském kraji (formát pdf, velikost 3 MB). Na oficiálním webu pro uživatele jsou zveřejněny Informace pro příspěvkové organizace.

Manažer projektu

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec
Odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 397
e-mail: pavel.kadlec@msk.cz

Odborný garant odboru informatiky

Ing. Roman Štosek
Odbor informatiky
tel: +420 595 622 498
e-mail: roman.stosek@msk.cz

Odborný garant – odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Bc. Zuzana Hamzová
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – Oddělení spisové služby
tel: +420 595 622 165
e-mail: zuzana.hamzova@msk.cz

Helpdesk pro uživatele (příspěvkové organizace)

Kontakt na helpdesk pro uživatele je zveřejněn v sekci Informace pro příspěvkové organizace

frame-scrollup