Zpráva

Nákup hasičských vozidel pro výrobu a dopravu pěny

Operační program

OP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Číslo projektu

CZ.1.10/1.4.00/04.01747

Cíl projektu

Modernizace infrastruktury pro řešení mimořádných situací Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Popis konečného stavu

Moderní technologické vybavení výjezdových zásahových jednotek.

Výstupy projektu

16 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu, jež zajistí rychlou výrobu hasiva a jeho dopravu na větší vzdálenosti a výšku, sníží se spotřeba vody a škody způsobené hasebním zásahem.

Výsledky projektu

  • Obměna a modernizace zastaralé techniky
  • zvýšení akceschopnosti a účinnosti zásahů
  • minimalizace následků škodních události

Partner projektu

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
2. Česká republika - Ministerstvo vnitra

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 110.807.937
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) 94.186.747
Spolufinancování příjemcem dotace (15%) 16.621.190
Z toho Ministerstvo vnitra 15.000.000
Moravskoslezský kraj 1.621.190

Doba realizace projektu

04/2014 – 06/2015

Kontaktní osoba

Mgr. Urszula Ondruchová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 390
e-mail: urszula.ondruchova@msk.cz

frame-scrollup