Zpráva

Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Číslo projektu

CZ.1.10/1.1.00/04.01751

Cíl projektu

Modernizace infrastruktury pro řešení mimořádných situací Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Popis konečného stavu

Moderní technologické vybavení výjezdových zásahových jednotek.

Výstupy projektu

17 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček vybavených speciálním monitorovacím systémem pro sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňující obousměrný online přenos informací mezi zasahující JPO a operačním střediskem s možností poskytnutí plné informační podpory veliteli zásahu.

Výsledky projektu

  • Obměna a modernizace zastaralé techniky
  • efektivní řízení zásahů
  • zvýšení akceschopnosti a účinnosti zásahů

Partner projektu

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
2. Česká republika - Ministerstvo vnitra

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu 105.184.634
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) 89.406.939
Spolufinancování příjemcem dotace (15%) 15.777.695
Z toho Ministerstvo vnitra 15.000.000
Moravskoslezský kraj 777.695

Doba realizace projektu

04/2014 – 06/2015

Kontaktní osoba

Mgr. Urszula Ondruchová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 390
e-mail: urszula.ondruchova@msk.cz

frame-scrollup