Zpráva

Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4. Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/C4.00007

Obsah a cíl projektu

V rámci výkonu zřizovatelských funkcí je krajským úřadem mimo jiné prováděna kontrolní činnost krajem zřízených příspěvkových organizací. Tuto kontrolní činnost provádějí jak odvětvové odbory, coby součást finančního řízení, tak odbor kontroly a sdílených služeb, který v rámci následných veřejnosprávních kontrol ověřuje zejména přiměřenost a účinnost nastavení vnitřního kontrolního systému v těchto organizacích. Systém řízení a kontroly při nakládání s veřejnými prostředky a při správě těchto prostředků tvoří administrativní a finanční kontrolní mechanismy zavedené a provozované v odpovědnosti managementu. Obsahuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti administrativního rozhodování při přijímání cílů a jejich vlastní realizaci v procesu zajišťování veřejné správy.

Moravskoslezský kraj vykonává zřizovatelské funkce vůči 226 příspěvkovým organizacím v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a dopravy. V závislosti na typu a velikosti představuje každá taková organizace specifické prostředí s odlišným vnímáním správně nastaveného vnitřního řídicího a kontrolního systému, který však nemusí být vždy nastaven přiměřeně, účinně a efektivně. Nedostatky či neefektivita nastavení je v těchto případech zpravidla konstatována až následně na základě výsledků veřejnosprávní kontroly. Účelem hodnocení fungování a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému je stanovení cílů na systém v závislosti na povaze, složitosti a rizicích v konkrétním prostředí.

Cílem projektu je proto vytvoření systémového přístupu k řízení příspěvkových organizací ze strany zřizovatele, který přesným vymezením pravomocí, kompetencí a odpovědnosti přispěje k efektivnímu nastavení řídicích a kontrolních procesů v jednotlivých příspěvkových organizacích a prováže je s jednotlivými činnosti realizovanými zřizovatelem. Tím bude zkvalitněn výkon zřizovatelských funkcí a bude kladen větší důraz na preventivní (průběžnou) formu řízení. Současně bude sníženo riziko nehospodárného, neúčelného či neefektivního nakládání s veřejnými prostředky příspěvkovými organizacemi, čímž dojde ke zlepšení kvality veřejných služeb poskytovaných krajem.

Cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit:

  • analýza stávajícího systému nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému u příspěvkových organizací kraje,
  • optimalizace nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému v příspěvkových organizacích kraje,
  • seznámení s výsledky optimalizace – workshopy.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 6 944 848,65
Dotace MV 5 903 121,35
Podíl poskytnuté dotace 85 %
Spolufinancování kraje 1 041 727,30

Doba realizace projektu

04/2014 – 06/2015

Kontaktní osoba

Ing. Kateřina Kuligová
odbor evropských projektů
oddělení rozvoje lidských zdrojů

tel.: 595 622 749
fax: 595 622 427
e-mail: katerina.kuligova@msk.cz

frame-scrollup