Zpráva

Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.100/22.01334

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení kvality a zachování rozsahu a dostupnosti lékařské péče poskytované pacientům ve spádové oblasti Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Popis projektu

Projekt řeší provizorní stav po nuceném zbourání původního, staticky nevyhovujícího, pavilonu chirurgických oborů, k jehož uzavření došlo v říjnu 2007, a to na základě závěrů znaleckého posudku statiky objektu zpracovaného doc. Ing. Radimem Čajkou, CSc. Základní nosné prvky budovy, na jejichž konstrukci byl v první polovině minulého století použit hlinitanový cement, ztrácely zcela svou únosnost a hrozila destrukce budovy. Zdravotnické provozy umístěné v blocích F, G, H a I – celkem 166 akutních lůžek oborů chirurgie, traumatologie, ortopedie a urologie, včetně jednotky chirurgické intenzívní péče a pěti centrálních operačních sálů, nebylo možné ponechat v činnosti a musely být prakticky ze dne na den přesunuty do provizorních prostor v ostatních pavilonech areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku. V současné době jsou tato oddělení z původního nemocničního pavilonu roztříštěná po celém areálu nemocnice. To znamená, že nejen chirurgické, ortopedické a urologické oddělení pracuje ve stísněných podmínkách, ale i další oddělení, která jim musela částečně uvolnit část svých prostor, nemohou plnohodnotně využívat všechny své kapacity. Nerealizace projektu by pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. přinesla další částečnou provozní destabilizaci, která by se odrazila ve zhoršení nabídky lůžkové zdravotní péče ve spadové oblasti nemocnice.

Pro nalezení východiska z této situace ve střednědobém horizontu byly provedeny akce předprojektové přípravy; především byl zpracován "Generel rozvoje Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace" (III/2008, společnost Deloitte Advisory, s. r. o.) a "Analýza stavu finančního řízení a studie ekonomické průchodnosti klíčových částí investičního plánu Nemocnice ve Frýdku–Místku, p. o." (IX/2008, společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika s. r. o.) a dodatek (IV/2010). Na základě priorit stanovených těmito dokumenty rozhodla Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 172/6040 ze dne 2. 4. 2008 o způsobu řešení situace výstavbou nového pavilónu.

V rámci projektu dojde k vybudování nového objektu pavilonu chirurgických oborů s 1 podzemním a 5 nadzemními podlažími a heliportem umístěným nad střechou objektu. Urbanistické řešení bylo podmíněno stávající hlavní strukturou nemocnice. Původní objekty byly založeny ve 30-tých letech minulého století, základní oblouková hmota byla přerušována jednotlivými křídly. Na tuto původní hmotu navázala novostavba s předsunutou hmotou vstupní části. Mezi příčnými křídly je umístěna hala nemocnice, nově vytvořené těžiště celého monobloku. Stavební část předpokládá vytvoření monolitického železobetonového skeletu se stropy v převážné míře lokálně podepřenými sloupy, doplněnými o nosné železobetonové stěny a žebra. Vlastní hmota objektu je rozdělena do dvou křídel v pravoúhlém rastru o půdorysných rozměrech cca 30 × 18,6 m, propojených obloukovou střední částí, doplněnou o přízemní vstupní modul.

Kapacity:

 • ambulantní trakt – 10 vyšetřoven
 • centrální akutní příjem pacientů – 1 komplet
 • endoskopické pracoviště – 3 vyšetřovny
 • 4 operační sály
 • 4 endoskopické sály
 • centrální sterilizace – 1 komplet
 • lůžková oddělení – 96 lůžek
 • lůžka intenzivní péče – 11 lůžek
 • centrální šatny – 1 komplet
 • hala nemocnice – 1 komplet

Plánovaná výstavba nového pavilonu chirurgických oborů nikterak nekoliduje se záměry Moravskoslezského kraje a zdravotních pojišťoven týkajících se optimalizace a restrukturalizace lůžkového fondu v nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. Zdravotnické obory, které budou umístěny v novém pavilonu, nejsou předmětek optimalizačních opatření.

Výstupy projektu

 • novostavba objektu Pavilonu chirurgických oborů včetně odpovídajícího vybavení

Výsledky projektu

 • zefektivnění poskytované zdravotní péče,
 • zlepšení prostředí pro pacienty a pracovního prostředí pro zaměstnance Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. působících v nově vybudovaném pavilonu, ale i ve stávajících pavilonech, kde byla provizorně přemístěna oddělení z pavilonu uzavřeného v roce 2007,
 • udržení kapacity pro ošetření/operace/hospitalizaci pacientů,
 • modernizace lékařských přístrojů především diagnostických

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 526.065.906,62
Celkové způsobilé výdaje projektu 516.746.527,49
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 % CZV) 439.234.548,36
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 86.831.358,26

Doba realizace projektu

03/2013–05/2015

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kačmařík
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 912
e-mail: petr.kacmarik@msk.cz

frame-scrollup