Zpráva

Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

3. Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo projektu

CZ.1.04/3.1.00/05.00046

Obsah projektu

Moravskoslezský kraj intenzivně realizuje vizi změnit kvalitu života lidem se zdravotním postižením, kteří byli dlouhodobě odsouváni za zdi velkých ústavů. Proces transformace dynamicky pokračuje u všech 10 příspěvkových organizací poskytujících pobytové sociální služby zaměřené na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem projektu je podpora probíhajícího procesu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Specifické cíle projektu

 • Nastavení jednoznačné struktury řízení procesu transformace, koordinace a organizace transformace, zajištění kvality, vyhodnocení efektivity a zavedení inovativního přístupu k poskytování sociálních služeb.
 • Předávání informací a zkušeností mezi organizacemi podílejícími se na transformaci a využití zkušeností a výstupů z procesu transformace pro poskytovatele pobytových sociálních služeb na území celého kraje.
 • Medializace procesu transformace, neboli nápomoc integrace postižených lidí do běžné společnosti, sdělení informací a přiblížení transformačního procesu, s důrazem na nutnost vzájemné spolupráce.

Seznam přímo zapojených příspěvkových organizací kraje:

 • Benjamin, p.o. - Petřvald
 • Domov Jistoty, p.o. - Bohumín
 • Fontána, p.o. - Hlučín
 • Náš svět, p.o. - Frýdlant nad Ostravicí
 • Sagapo, p.o. - Bruntál
 • Sírius, p.o. - Opava
 • Zámek Dolní Životice, p.o. - Dolní Životice
 • Zámek Nová Horka, p.o. - Nová Horka
 • Harmonie, p.o. - Krnov
 • Marianum, p.o. - Opava

Cílové skupiny

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám
 • Široká veřejnost

Výstupy projektu

 1. 719 osob, které obdrží podporu v rámci projektu
 2. 464 úspěšných absolventů kurzů
 3. 7 nově vytvořených/inovovaných produktů

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 11 075 620,- Kč
Podíl ESF 9 414 277,- Kč
Podíl státního rozpočtu 1 661 343,- Kč

Doba realizace projektu

1. 3. 2011 - 28. 2. 2013

Kontaktní osoba

Mgr. Gabriela Rajdusová
odbor sociálních věcí
odborná garantka
tel.: 595 622 987
fax: 595 622 336
e-mail: gabriela.rajdusova@msk.cz


Přehled klíčových aktivit projektu "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"

KA č. 1 - Řízení a administrace projektu, technické a organizační zajištění aktivit

Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu byl sestaven projektový tým. Tým řídí projektový manažer. Dalšími členy projektového týmu jsou:

 • odborný garant projektu
 • referent pro transformaci
 • finanční manažer
 • právní konzultant
 • odborný konzultant pro veřejné zakázky

Projektovým týmem bude zabezpečeno každodenní řízení projektu. Práce členů týmu se řídí vnitřním předpisem č. 21 "Pravidla pro řízení projektů MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v plánovacím období 2007-2013" a dalšími předpisy žadatele.

Cílem této KA je vytvořit podmínky pro bezproblémový průběh projektu a pro realizaci věcných klíčových aktivit. V jejím rámci budou zajišťovány mj. tyto činnosti:

 • řízení projektu, včetně řízení finančního
 • hodnocení a kontrola všech aktivit
 • příprava podrobného plánu aktivit (věcný i finanční plán)
 • příprava monitorovacích zpráv, žádostí o průběžné a závěrečnou platbu
 • zajištění publicitních opatření
 • pořízení zařízení a vybavení, literatury
 • zajištění auditu projektu
 • seznámení s cíli a výstupy projektu a projednání jeho směřování ve vztahu k cílovým skupinám
 • bude vytvořeno příznivé informační zázemí pro realizaci projektu a pro efektivní motivaci cílových skupin.

KA č. 2 - Rozvoj struktury pracovních skupin zaměřených na proces transformace a zajištění jejich součinnosti

Žádný proces vedoucí k zásadním změnám nesmí probíhat nahodile a neorganizovaně. Je tedy nezbytné zajistit jednotné, ucelené a organizované řízení procesu transformace pobytových sociálních služeb tak, aby došlo k naplnění vytýčených vizí a záměrů. Tato hluboká změna s sebou nese potřebu zapojení řady subjektů uživatelů sociálních služeb, zařízení poskytující pobytové sociální služby, organizace poskytující alternativní sociální služby namísto ústavní péče, organizace poskytující jiné návazné služby, místní samosprávy i veřejnost. Proces transformace vychází ze střednědobého plánování na úrovni obce i kraje a tak dochází k vybudování sítě kvalitních komunitních sociálních služeb, které se stávají alternativou k ústavní péči. Z těchto důvodů je nezbytné zajistit jednotné řízení procesu transformace, možnost setkávání všech subjektů, zapojených do procesu transformace, sdílení zkušeností a efektivní předávání informací. Do aktivity budou formou pravidelných jednání zapojeny tyto skupiny :

 • Krajská koordinační skupina pro transformaci - celkem 8 jednání v průběhu realizace projektu,
 • Skupina pro transformaci zařízení pro děti - celkem 8 jednání v průběhu realizace projektu,
 • Transformační týmy jednotlivých zařízení se budou scházet dle aktuální potřeby.
 • pracovní workshopy, které se budou konat celkem 6 x v období realizace projektu. Cílem těchto workshopů bude konfrontace různých hledisek a zkušeností, jakož i diskuze teoretických, metodologických a etických principů, které se problematiky transformace týkají.

Vzhledem k rozvoji transformačního procesu i u dalších subjektů poskytujících pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, plánujeme přizvat ke spolupráci i zástupce dalších subjektů, ,kteří by se rádi připojili do transformačního procesu.

KA č. 3 - Podpora transformačního procesu formou odborných konzultací

Proces transformace vychází z Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace) pobytových sociálních služeb. Proces transformace je zásadním přelomovým procesem, který s sebou přináší řadu zásadních změn, ať už v dosavadním způsobu poskytování sociálních služeb, tak rozvoji služeb nových. Stávající služby se transformují do alternativních, poskytovaných často terénní nebo ambulantní formou. V případech, kdy se organizace připravují na zásadní změny v dosavadním fungování a poskytování sociálních služeb je nepostradatelná odborná pomoc, v oblasti strategického plánování, která souvisí s potřebou metodické pomoci, praktické pomoci a v oblasti individuálního plánování, kdy podmínkou úspěšné transformace je individuální přizpůsobení služeb potřebám uživatelů.

Každé ze zapojených organizací bude poskytována podpora externího Konzultanta-metodika. Náplň práce konzultanta-metodika bude pomoci se stanovením postupu pro přípravu strategického plánu, s revizí veřejného závazku, analýzou stávajícího stavu, formulováním vize a cílů a s navržením postupu dosažení formulované vize, tedy navrhovat a dolaďovat na základě konzultací s poskytovateli a zřizovatelem metodiku strategického plánování, zprostředkovávat informace, propojovat aktivity, poskytovat odborné konzultace, analyzovat data a následně je vyhodnocovat a podněcovat vznik chybějících služeb, bude průběžně mapovat probíhající transformační vývoj a zároveň součinnost zapojených subjektů.

KA č. 4 - Medializace procesu transformace

V průběhu realizace projektu je nezbytné informovat o průběhu procesu transformace a umožnit tak odborné i laické veřejnosti sledovat změny v charakteru poskytovaných pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a především upozornit na příklady dobré praxe např. prostřednictvím informací v mediích.

Chtěli bychom prostřednictvím širšího náhledu na tuto problematiku nápomoci pochopení dalším subjektům (představitelé obcí, další poskytovatelé soc. služeb, opatrovníci) vidět vzájemnou nutnost spolupráce pro úspěšný proces transformace, a také osobní rozměr transformace pro jednotlivé životy daných osob.

Konkrétně se jedná o:

DVD dokument o transformaci jako celku, zaměřený na objasnění hlavních myšlenek a cílů transformace pobytových sociálních služeb, ale také zaměřený na osobní příběhy. Předpokládáme rovněž odvysílání v místních televizích a na různých veřejných akcích.

Zajištění tiskových zpráv a informačních článků v tisku, pravidelné (4 x v průběhu realizace projektu) informování veřejnosti prostřednictvím tištěných médií a internetu.

Zajištění fotodokumentace transformačního procesu v jednotlivých zařízeních a následné využití formou výstav. Bude zajištěn sociálně - dokumentární fotografický materiál, který by zachycoval především změny v životě klientů, ale i další změny, které přináší transformace.

Bude připravena putovní výstava, na které budou prezentovány pořízené fotografie. Zahájení a vernisáž výstavy proběhne v prostorách KÚ MSK, dále bude výstava putovat po dalších městech v kraji.

Brožuru s názvem "Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb, zisky a zkušenosti lidí s postižením", která bude zahrnovat konkrétní osudy lidí, kteří našli nové bydlení a díky realizaci procesu transformace došlo ke zkvalitnění jejich života.

KA č. 5 - Zajištění vzdělávání souvisejícího s procesem transformace

Pracovníci pobytových sociálních služeb budou v mnoha případech nuceni ke změně způsobu dosud vykonávané práce. Tyto zásadní změny s sebou tedy nesou nezbytnost vzdělávání pracovních týmů tak, aby pracovníci byli na tyto změny připraveni. Realizací této klíčové aktivity dojde k posílení kompetencí, dovedností a schopností pracovníků pobytových sociálních služeb v MSK.Vzdělaní a profesionální pracovníci jsou základem poskytování kvalitní sociální služby. Kurzy byly vybrány na základě zjištěných vzdělávacích potřeb pracovníků zapojených organizací.

V rámci této aktivity se budou realizovat 3 vzdělávací kurzy akreditované MPSV:

Kurz č. 1 - Standardy cesta ke kvalitě: 250 až 300 osob. Kurz určen pro organizace, které chtějí naplňovat standardy kvality, ale zejména podporovat lidi se zdravotním postižením při začleňování do běžného života. Podmínkou pro to je individualizace poskytovaných služeb a jedním z klíčových nástrojů je individuální plánování zaměřené na člověka. Rozsah 8 vyuč. hod.

Kurz č. 2 - Základní kurz individualizace sociálních služeb: 250 až 300 osob. Tento kurz je zaměřen na základní východiska pro individualizaci služeb, principy konceptu plánování zaměřeného na člověka, základní fáze individuálního plánování, tvorba osobního profilu a analýza zdrojů, příprava osobní vize, organizace plánování, struktura a příprava individuálního plánu, zavádění individuálního plánování do praxe. Rozsah 8 vyuč. hod.

Kurz č. 3 - Speciální kurz individualizace sociálních služeb. V daných zařízeních bude vybrána skupina pracovníků s předpoklady vést proces individuálního plánování zaměřeného na člověka. Spolu s klienty a jejich blízkými a se svými kolegy (vyškolenými v základním kurzu), budou tito proškolení pracovníci zpracovávat individuální plány zaměřené na člověka. Tento typ plánování je důležitou podmínkou úspěchu transformačního procesu. Jedná se o 3 denní kurz pro celkem 30 osob.

frame-scrollup