Zpráva

Podpora strojírenských oborů

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/29.01670

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů strojírenských oborů na trhu práce.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je 24 plně modernizovaných učeben pro výuku strojírenských oborů. Učebny jsou plně vybaveny moderním vybavením. Modernizované učebny umožnují praktický nácvik studentských úloh a tím umožňují výrazné zkvalitnění výuky. Bylo realizováno školení zaměřené na učitele využívající pořízené vybavení v rámci své výuky, tak aby byl v maximálně možné míře naplněn potenciál nově vybavené učebny.

Výsledky projektu

  • vybavení učebny moderním zařízením pro výuku strojírenských oborů,
  • zatraktivnění studia na vybraných středních školách, zvýšení zájmu o studium strojírenských oborů,
  • zvýšení uplatnitelnost absolventů na trhu práce,
  • zvýšení nabídku kvalitních pracovníků na trhu práce
  • a umožnění žákům pracovat na zařízeních, která se používají v reálném provozu

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 38 439 430
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU 38 196 520
Podíl Moravskoslezského kraje 242 910

Doba realizace projektu

Duben–prosinec 2015

Manažer projektu

Ing. Renáta Müller
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 901
e-mail: renata.muller@msk.cz

frame-scrollup