Zpráva

Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenské republika-Česká republika 2007–2013

Prioritní osa

1. Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory

1.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost

Číslo projektu

ITSM 22410320042

Obsah projektu

V rámci projektu dojde k vytvoření udržitelných společných přeshraničních vazeb. Jejich podstatou bude vzájemná spolupráce v prostředí vzdělávání talentovaných žáků středních škol v přírodovědných a technických oborech. Tyto vazby budou vznikat a budou udržovány na několika úrovních. Dojde totiž k provázání talentů a jejich pedagogů navzájem, k vytvoření vztahovosti mezi vzdělávacími institucemi (střední a vysoké školy) a především mezi talenty a jejich budoucím místem odborného uplatnění a to napříč přeshraničním prostorem. Aktivity realizované projektem budou mít široký dopad na cílové skupiny na obou stranách hranice. Toto působení bude zaznamenáno ve více efektech. Primárním dopadem bude zlepšení podmínek pro talentované žáky pro jejich směřování k odborné specializaci. To proběhne například formou motivované výměny know-how na vzájemných setkáních pedagogů a pedagogů s žáky ze všech zainteresovaných regionů. Dalším stimulem bude samotná podpora žáků, kterým budou představeny možnosti odborného uplatnění na vysokých školách celého zapojeného přeshraničního prostoru, což jim dopomůže ke konkretizaci cíle a uvědomělosti v jejich vzdělávání. Realizace projektu prospěje zlepšení životních podmínek v regionech na obou stranách hranice. Podstatou tohoto zlepšení bude hlavně efektivizovaná výchova talentovaných žáků, jež mají potenciál stát se místními leadry, významnými aktéry rozvoje. Výsledky projektu budou žáci podpořeni k plnění jejich vzdělávacích i odborných možností, které potom budou moci využít pro rozvoj nejen daného oboru, ale zprostředkovaně též pro rozvoj regionu svého působiště. Potenciální odlišností rodiště a místa vzdělávání pak dojde k provázání zodpovědností takových aktérů k celému širšímu přeshraničnímu regionu a tedy i jeho meziregionálně koordinovanému rozvoji.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora talentovaných středoškoláků přírodovědných a technických oborů/předmětů ve slovensko-českém pohraničí a rozšíření rozhledu žáků o své budoucí uplatnitelnosti i v příhraničním prostředí.

Dílčí cíle projektu:

  • Nalezení talentovaných středoškoláků na obou stranách hranice formou soutěží.
  • Motivace talentovaným středoškolákům k efektivnímu uplatnění na vysoké škole.
  • Přímá podpora nejtalentovanějších středoškoláků exkurzemi a ukázkami odborné praxe.
  • Podpora inovace ve výuce na středních školách formou seminářů a speciálních interaktivních experimentálních workshopů pro pedagogické pracovníky.
  • Uspořádání konference a vytvoření metodické publikace pro podporu transferu poznatků z procesu vzdělávání nadaných studentů.

Cílová skupina

  • žáci,
  • vysoké školy a univerzity,
  • výzkumné instituce,
  • vzdělávací a školící instituce,
  • veřejná správa a samospráva.

Výstup projektu

Bude vytvoření souhrnného metodického výstupu o procesu vzdělávání nadaných žáků. Podstatou je podat ucelený obraz o příkladech dobré praxe z jednotlivých regionů, jež budou sloužit jako inspirace pro přenos metodik mezi (příhraničními) regiony. Tento výstup bude i metodickou příručkou práce s talentovanými žáky.

Financování projektu

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 9.586.133,40
Podíl MSK na celkových způsobilých výdajích projektu 1.682.871,60
Prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 84.143,58
Prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 168.287,16

Doba realizace projektu

1. 10. 2013–30. 09. 2014

Manažer projektu

Ing. Dušan Folvarčný
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 636
e-mail: dusan.folvarcny@msk.cz

Odborný garant

Mgr. František Pokluda
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 420
e-mail: frantisek.pokluda@msk.cz

frame-scrollup