Zpráva

Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí

Číslo projektu

CZ.3.22./2.1.00/12.03440

Partneři projektu

Moravskoslezský kraj

Opolské vojvodství - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvíjet hospodářskou spolupráci na česko-polské hranici. Výstupem projektu by mělo být vytvoření nadregionální kooperační sítě za účelem podpory rozvoje kontaktů mezi podnikateli a aktéry hospodářské spolupráce na česko-polské hranici, podpory přímé spolupráce mezi společnostmi sektoru MSP na polské a české straně, a umožnění pravidelných setkání za účelem výměny zkušeností mezi ekonomickými institucemi, podniky a veřejnými orgány ležícími v Moravskoslezském kraji a Opolském vojvodství. Snahou projektu bude také vytvořit podmínky pro eliminaci existujících bariér, které v současnosti brání vytvoření přeshraničního trhu práce v cílových regionech.

Cílové skupiny

  • kraje, vojvodství
  • hospodářské instituce
  • podniky

Popis konečného stavu

Realizace projektu přispěje k rozvoji trvalých přeshraničních vazeb mezi aktéry hospodářské spolupráce a podniky na česko-polské hranici. Svými aktivitami projekt podpoří informovanost a výměnu zkušeností mezi podnikateli a ekonomickými institucemi, působícími na česko-polské hranici, ale také přínos inspirace z obdobných přeshraničních struktur fungujících jinde v Evropě. Vytvoření přeshraničního internetového fóra podpoří a usnadní výměnu a kontakty mezi subjekty na obou stranách hranice.

Výstupy projektu

  1. Analýza přeshraničních hospodářských aktivit
  2. Projektové konference
  3. B2B setkání na obou stranách hranice
  4. Vznik a zasedání tematických skupin
  5. Vznik webových stránek a fóra pro podnikatele
  6. Informační manuál pro podnikatele na česko-polské hranici

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v eurech
Celkové výdaje projektu 198 617,42
Příspěvek z ERDF 168 824,80
Finanční prostředky ze státního rozpočtu 4 825,52
Spolufinancování krajů MSK, OV 21 144,50
Jiné národní veřejné prostředky 3 822,60

Doba realizace projektu

05/2013–04/2015

Kontaktní osoba

Bc. Petr Zajac
referent pro dotace z externích zdrojů
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel: 595 622 725
fax: 595 622 126
e-mail: petr.zajac@msk.cz

frame-scrollup