Zpráva

Data pro život

Operační program

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Prioritní osa

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Číslo projektu

CZ.1.10./1.4.00/01.00009

Cíl projektu

Cílem projektu je vybavení mobilních i základnových jednotek (sanitní vozidla a výjezdová stanoviště) technologií pro elektronickou výměnu dat. Tato technologie přispěje k rychlejšímu a efektivnějšímu zásahu výjezdových skupin v Moravskoslezském kraji.

Projekt bude formou oboustranného datového interface komunikovat s nadřazeným dispečerským systémem ZZS. Prostřednictvím tohoto oboustranného interface bude umožněn automatický přenos dat do vozidla a zpět do centrálního systému. Projekt neřeší část centrálního dispečinku, který bude řešen jiným předpokládaným projektem tím je vybudování jednotného integrovaného systému IBC. Předkládaný projekt však bude schopen rozšířit množství operativních dat pro tento centrální dispečink – jako například aktuální souřadnice dostupných výjezdových skupin apod.

Popis konečného stavu

V rámci projektu budou do jednotlivých vozidel instalovány jednotky, které budou schopné poskytovat on-line informace o aktuální poloze každého vozidla a případně dalších evidovaných nebo měřených hodnotách. Do vozidel budou dále instalovány mobilní jednotky pro navigaci řidiče. Toto zařízení komunikuje s centrálním systémem a přes centrální dispečink je schopné přijmout souřadnice o aktuálním požadavku na zásah. V tomto zařízení je instalován software, který umožní navigaci z aktuální pozice vozidla do místa události identifikovaného geografickými souřadnicemi. Software pro řidiče umožní navigaci dle nejkratší vzdálenosti nebo nejkratší doby dojezdu. Do budoucna se zvažuje využití možnosti aktualizace údajů o uzavírkách, hustotě provozu apod.

Ve vozidle bude dále instalována jednotka pro zdravotníka, která bude schopna oboustranně komunikovat s centrálním systémem. Tato jednotka bude schopna přijmout definovaná data jako například informace o požadavku na zásah, další doprovodné informace o pacientovi. V tomto zařízení bude instalována aplikace, která umožňuje uvedená data zobrazovat a vyplňovat příslušné dokumenty týkající se zásahu.

Dále bude modernizován HW na jednotlivých výjezdových stanovištích – jde o PC a tiskárny. Hlavním cílem pořízení nových stacionárních jednotek na výjezdová stanoviště je tedy možnost plně automatického předání výzvy k výjezdu včetně vytištění mapových podkladů pro zdravotníky i řidiče vozidla ZZS. Dalším cílem stacionárních stanic je poskytnout všem výjezdovým posádkám kvalitní prostředky pro zpětné doplnění informací o absolvovaném výjezdu dispečinku i do databází zdravotnické záchranné služby, pro jejich budoucí zpracování.

Výstupy projektu

Celkově je plánováno pořízení 62 mobilních a 56 stacionárních jednotek. Součástí projektu je také spolehlivý interface na primární systém dispečinku, který bude součástí řešení IBC centra. Mobilní informační systém je samostatně funkční a ještě před zprovozněním samotného IBC bude komplexně otestován a zprovozněn. Uváděný interface bude před spuštěním IBC napojen na stávající dispečink.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 11.000.000
Přiznaná dotace z rozpočtu RR 10.175.000
z toho podíl EU 9.350.000
z toho podíl státního rozpočtu 825.000
Podíl kraje 825.000

Doba realizace projektu

3/2009 – 6/2010

Manažer projektu

Ing. Luboš Bourek
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 750
e-mail: lubos.bourek@msk.cz

frame-scrollup