Zpráva

Energetické úspory v Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích

Operační program

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa

3. Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory

Kombinovaný projekt, jehož předmětem je realizace opatření spadajících do oblasti podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE

pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/09.03904

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění budov Oddělení ošetřovatelské péče Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov ve Dvorcích, které bude generovat snížení emisí CO2 a ostatních škodlivých látek do ovzduší a snížení spotřeby primárních fosilních paliv.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou zateplené budovy Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích, které budou splňovat požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2. Zároveň bude provedena náhrada stávajícího zdroje tepla na koks za kotel spalující biomasu (dřevěné peletky) a rekonstrukce otopné soustavy.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 12.464.716
Přiznaná dotace EU 7.740.652
Podíl státního rozpočtu 455.332
Podíl Moravskoslezského kraje 4.268.732

Doba realizace projektu

6/2010 - 12/2010

Manažer projektu

Ing. Petr Kačmařík
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 912
e-mail: petr.kacmarik@msk.cz

frame-scrollup