Zpráva

Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4. Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo projektu

CZ.1.04/4.1.00/42.00007

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit rozvoj kvality řízení, managementu, transparentnosti a otevřenosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím pokračování v aplikaci modelu Společný hodnotící rámec (model CAF 2006), pokračování v zavádění principů projektového a procesního řízení a prostřednictvím strategického plánování v oblasti regionálního rozvoje.

Dílčí cíle projektu:

  • aplikací modelu CAF 2006 inovovat a podporovat politiku a strategii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje tak, aby KÚ uspokojil své zákazníky a jiné zainteresované strany;
  • vytvořit podporu pro zmapování činností v rámci klíčových procesů a pro přiřazení rizik;
  • logicky uspořádat lidské zdroje, materiální vybavení, postupy a činnosti;
  • zajistit metodickou, organizační a technologickou podporu procesu projektového řízení na odboru investičním a majetkovém a na odboru informatiky;
  • zefektivnit systém řízení projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů prostřednictvím UpGrade SW vybavení;
  • zajistit profesní rozvoj zaměstnanců, kteří řídí projekty nebo jsou jimi přímo ovlivněni;
  • vytvořit vhodné nástroje pro efektivní rozhodování o směřování Moravskoslezského kraje - připravit návrhy zlepšení stavu včetně navržení směřování v příštím programovacím období EU.

Výstupy projektu

556 podpořených osob
220 úspěšných absolventů kurzů

11 nově vytvořených/inovovaných produktů:

- Zavedení modelu CAF;
- Zavedení procesního řízení;
- Inovovaná uživatelská příručka - Evidence projektů financovaných EU;
- Inovovaná uživatelská příručka - Finanční monitoring projektů financovaných EU;
- Inovovaný vnitřní předpis - Pravidla pro řízení projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v plánovacím období 2007 - 2013;
- Vytvořená metodika řízení projektů (investičních akcí) odboru investičního a majetkového;
- Vytvořená projektová šablona v Microsoft Office Project Professional pro projekty (investiční akce) odboru investičního a majetkového;
- Vytvořená metodika řízení interních projektů odboru informatiky;
- Vytvořená projektová šablona v Microsoft Office Project Professional pro interní projekty odboru informatiky;
- Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí kraje;
- Analýza souladu/nesouladu požadavků na dotace a možnosti jejich získání jak z ROP, tak z tématických operačních programů v programovacím období 2007 - 2013 s využitím pro příští programovací období.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 15.324.543,70
Prostředky Evropského sociálního fondu (85 %) 13.025.862,14
Podíl kraje (15 %) 2.298.681,56

Doba realizace projektu

03/2010 - 02/2013

Manažer projektu

Ing. Dana Sačková (projektové řízení - vzdělávání)
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 808
e-mail: dana.sackova@msk.cz

Garanti aktivit

Ing. Leo Nevřela (CAF)
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 178
e-mail: leo.nevrela@msk.cz

Ing. Pavel Kowalski (Procesní řízení)
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 194
e-mail: leo.nevrela@msk.cz

Ing. Jana Drobilová (projektové řízení - technologie)
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 228
e-mail: jana.drobilova@msk.cz

Ing. Bc. Roman Honeš (strategické plánování)
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: +420 595 622 461
e-mail: roman.hones@msk.cz

frame-scrollup