Zpráva

Vzdělávací systém zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4. Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/57.00018

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnění řízení lidských zdrojů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců. Specifickým cílem je zefektivnění interního systému vzdělávání zaměstnanců zařazených do krajského úřadu (KÚ). Hlavním výstupem bude komplexně inovovaný interní systém vzdělávání zaměstnanců zařazených do KÚ vycházející z kompetenčních modelů. Dílčími výstupy pak bude 60 typových kompetenčních modelů, vytvořená metodika systému vzdělávání zaměstnanců a 61 proškolených personalistů a vedoucích zaměstnanců. Cíle projektu jsou v souladu se specifickým cílem oblasti podpory 4.1 Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů úřadů ÚSC. Aktivity projektu povedou k dosažení výstupů a naplnění stanovených cílů.

Na základě projektu dojde:

 1. K analýze 147 pracovních míst v rámci KÚ Moravskoslezského kraje.
 2. K definování 60 klíčových pracovních pozic pro tvorbu 60 typových kompetenčních modelů – k popisu pracovních míst.
 3. K proškolení 6 personalistů.
 4. K proškolení min. 55 vedoucích zaměstnanců.
 5. K vytvoření 60 typových kompetenčních modelů.
 6. K vytvoření metodické příručky s popisem jednotlivých fází systému vzdělávání, stanovení odpovědností, popisu práce s personálním portálem.
 7. K inovaci personálního informačního systému.

Výstupy projektu

 • 147 analyzovaných pracovních pozic v rámci KÚ Moravskoslezského kraje;
 • 60 definovaných klíčových pracovních pozic pro tvorbu 60 typových kompetenčních modelů - popisy pracovních míst;
 • 6 proškolených personalistů, kteří budou schopni vytvářet kompetenční modely;
 • min. 55 proškolených vedoucích zaměstnanců v nově nastaveném systému vzdělávání – školení bude zaměřeno na práci s kompetenčními modely a jejich uplatnění v praxi;
 • 60 typových kompetenčních modelů vytvořených v návaznosti na popisy pracovních míst a jejich zavedení do personálního informačního systému;
 • metodická příručka s popisem jednotlivých fází systému vzdělávání, stanovení odpovědností, popis práce s personálním portálem. Metodická příručka bude obsahovat: popis jednotlivých fází vzdělávání, stanovení pravidel odpovědnosti jednotlivých osob v systému vzdělávání, popis práce s personálním portálem;
 • inovovaný personální informační systém, v němž dojde k:
  • doplnění požadavků na pracovní místa na základě analýzy pracovních míst - vzdělání a kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti atd.
  • přiřazení vytvořených kompetenčních modelů k pracovním místům do personálního informačního systému,
  • přiřazení vzdělávacích akcí, včetně jejich popisu, na základě kompetenčních modelů,
  • možnost tvorby elektronických plánů vzdělávání,
  • možnost hodnocení vzdělávacích akcí,
  • propojení se systémem hodnocení zaměstnanců - výstupy z hodnocení zaměstnanců budou propojeny s plány
  • vzdělávání pro lepší plánování vzdělávacích akcí pro zaměstnance,
  • identifikace oblastí vzdělávání, které budou sloužit pro vytváření vzdělávacích programů.

Financování projektu

Zdroje financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 4 925 810,08
Prostředky Evropského sociálního fondu (85 %) 4 186 938,56
Prostředky rozpočtu MSK (15 %) 738 871,52

Doba realizace projektu

09/2010 – 08/2012

Manažer projektu

Mgr. Jan Šindelka
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 630
e-mail: jan.sindelka@msk.cz

Odborný garant

Mgr. Renáta Kňurová
kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 710
e-mail: renata.knurova@msk.cz

Ing. Lenka Kempová
kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 251
e-mail: lenka.kempova@msk.cz

Bc. Dagmar Onderková
kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 674
e-mail: dagmar.onderkova@msk.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu.

frame-scrollup