Zpráva

Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do krajského úřadu

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory

4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Číslo projektu

CZ.1.04/3.4.04/26.00222

Obsah projektu

Hlavním motivem pro realizaci tohoto projektu je snaha nabídnout rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vzdělávací aktivity, které jim pomohou udržovat odborné znalosti. Rodiče po rodičovské dovolené mají problémy se sebehodnocením a nízkou úrovní důvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti. Přestože péče o dítě vyžaduje značnou míru flexibility a kreativity, schopnost snášet zátěž, plánovat a organizovat čas, umět komunikovat, tito rodiče vlivem často dlouhodobého pobytu doma nejsou schopni u sebe tyto vlastnosti a schopnosti plně rozeznat, rozvíjet a využít je při návratu do zaměstnání. Rodiče nejsou stimulováni dostatečnou nabídkou odpovídajícího vzdělávání v tomto období, rezignují na budování profesního života a dostávají se do určité sociální izolace.

Dlouhodobé přínosy spočívají v odlišném přístupu k adaptačnímu procesu a začleňování zaměstnance do organizace, což přispěje k dosažení plné pracovní výkonnosti a stabilizace zaměstnanců.

Cíl projektu

Cílem projektu je zavedení systematického přístupu ke vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a vytvoření vzdělávacího programu, kterým by mohli udržovat svoji kvalifikaci, odborné znalosti a pracovní návyky s důrazem na úspěšné zvládnutí návratu do zaměstnání s cílem zamezit možnému sociálnímu vyloučení těchto osob

Zaměstnanci po návratu z mateřské a rodičovské dovolené potřebují čas na adaptaci a akceptaci změn, které po dobu jejich nepřítomnosti v organizaci nastaly. Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby jednotlivým členům cílových skupin pomohly tyto negativní vlivy maximálně eliminovat. Věcné zaměření aktivit vychází z dlouhodobé zkušenosti s touto cílovou skupinou. Jako nejdůležitější pro opětovný návrat do zaměstnání byly vytipovány znalosti v oblasti rodičovských a zaměstnaneckých práv, sociálních dovedností, rozvoj jazykových dovedností a znalosti informačních technologií. Další efekty plynoucí ze zapojení této skupiny do aktivit projektu je udržení kontaktu se zaměstnavatelem a kontakt s dalšími osobami v obdobné životní situaci. Synergický efekt pro cílovou skupinu pak může vznikat především díky udržení stávajících sociálních vazeb a vytvoření nových v důsledku setkávání účastníků na jednotlivých vzdělávacích akcích. Vzdělávání v rámci jednotlivých aktivit projektu tak pomáhá nejen udržení a rozšíření odborných dovedností, ale působí rovněž jako motivační prvek a psychická podpora.

Cílové skupiny

Cílová skupina v rámci tohoto projektu je tvořena ženami a muži na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně ženami a muži pečujícími o závislého člena rodiny, kteří se vracejí nebo plánují návrat do zaměstnání. Jedná se o rodiče, kteří jsou s žadatelem v pracovně - právním poměru.

Výstupy projektu

  1. 50 podpořených osob - účastníků seminářů,
  2. 10 inovovaných produktů - vzdělávacích programů,
  3. 3 podpořené organizace,
  4. 300 úspěšných absolventů kurzů.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 3 228 834,00
Podíl ESF 2 744 508,90
Podíl státního rozpočtu 484325,1

Doba realizace projektu

01.08.2009 - 31.07.2011

Partneři projektu

Kontaktní osoby

Ing. Daniela Matějů
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 592
fax: 595 622 427
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Ing. Lenka Kempová
odborný garant
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: 595 622 251
fax: 595 622 961
e-mail: lenka.kempova@msk.cz

"Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR"

frame-scrollup