Zpráva

Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné-Ráji

Operační program

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa

3. Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/10.08325

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění vybraných budov v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Karviná-Ráj, které bude generovat snížení emisí CO2 a ostatních škodlivých látek do ovzduší a snížení spotřeby primárních fosilních paliv.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou zateplené budovy Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Karviná-Ráj, které budou splňovat požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2. Projekt řeší zlepšení tepelně-technických vlastností plášťů spojovacího traktu monobloku, pavilonu A a A1 (lůžkové části), pavilonu následné péče, plicního pavilonu (TRN), transfůzní stanice a lékárny, včetně přístavby u lékárny, patologie, polikliniky, administrativní budovy a ředitelství, vrátnice, svobodárny a budovy dílen.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Náklady na realizaci stavby 53.639.577,-
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU 27.118.546,-
Podíl Moravskoslezského kraje 26.521.031,-

Doba realizace projektu

5/2012 – 7/2014

Manažer projektu

Ing. Petr Kačmařík
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 912
e-mail: petr.kacmarik@msk.cz

frame-scrollup