Zpráva

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov

Operační program

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa

3. Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/10.07628

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění vybraných budov budov Nemocnice s poliklinikou Havířov, které bude generovat snížení emisí CO2 a ostatních škodlivých látek do ovzduší a snížení spotřeby primárních fosilních paliv.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou zateplené budovy Nemocnice s poliklinikou Havířov, které budou splňovat požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2. Projekt řeší zlepšení tepelně-technických vlastností plášťů těchto budov:

  • monoblok (části A, B, C, D, S1, S2/1, S2/2, S3, S4 včetně přístavby a traumatologie)
  • plicní pavilon
  • ředitelství
  • patologie
  • hospodářská budova
  • infekční pavilon

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 65.471.548,-
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU 29.624.746,-
Podíl Moravskoslezského kraje 35.846.802,-

Doba realizace projektu

1/2012 – 12/2013

Manažer projektu

Ing. Petr Kačmařík
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 912
e-mail: petr.kacmarik@msk.cz

frame-scrollup