Zpráva

Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4. Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/89.00039

Cíl projektu

Cílem projektu je posilování efektivnosti výkonu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci projektu budou podpořeny aktivity, které doplňuji, rozšiřují již realizované projekty financované z OP LZZ a jsou orientované na rozvoj řízení a kvality zaměstnanců samosprávného celku.

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím těchto aktivit:

  • zlepšení výkonnosti vnitřních řídících a kontrolních systémů rozvojem výkonu interního auditu v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému tak, aby interní audit prostřednictví svých doporučení mohl být přínosem ke zkvalitňování řízení rizik, zdokonalování klíčových procesů a k prohlubování dialogu s vedením orgánu veřejné správy a ostatními zainteresovanými stranami a zavedením prvků auditních postupů dle mezinárodních standardů
  • tvorba a aplikace strategického plánování a vznik strategie KÚ MSK včetně akčních plánů
  • rozvoj etických standardů a vytvoření etického kodexu
  • rozvoj strategického plánování v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím vytvořené Strategie
  • implementace principů projektového řízení do praxe úřadu tvorbou společných projektových zásad a s tím související proškolení cílové skupiny

Výstupy projektu

550 podpořených osob

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 9.656.256,00
Prostředky Evropského sociálního fondu (85 %) 8.207.817,60
Podíl kraje (15 %) 1.448.438,40

Doba realizace projektu

05/2013 – 05/2015

Manažer projektu

Ing. Dana Sačková
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 808
e-mail: dana.sackova@msk.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

frame-scrollup