Zpráva

Rozvoj řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4. Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/57.00026

Obsah projektu

Projekt reaguje na potřebu personalistů a vedoucích zaměstnanců se vzdělávat a rozšířit své kompetence při práci se zaměstnanci a dále na výstupy benchmarkingového projektu, který je realizován krajskými úřady, v němž se vzájemným porovnáváním ukazatelů hledají možnosti ke zvyšování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti předáváním zkušeností, kterými jednotlivé kraje dosáhly lepších výsledků než ostatní.

Na základě zkušeností získaných při výběru zaměstnanců vyplynulo, že stávající způsob výběru zaměstnanců nedostatečně vypovídá o schopnostech a předpokladech uchazečů o zaměstnání. Nesprávný výběr má za následek nenaplnění očekávání jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnanců. Rovněž proces adaptace zaměstnanců nebyl dosud na KÚ MSK řešen. Stávající systém hodnocení zaměstnanců nevyhovuje současným potřebám rozvoje lidských zdrojů a personálního řízení.

Realizace projektu přispěje k zefektivnění řízení a rozvoje LZ a zaměření pozornosti personalistů a vedoucích zaměstnanců úřadu na současné trendy a eliminaci stávajícího zaběhnutého vnímání personálního řízení a rozvoje zaměstnanců zařazených do KÚ MSK. Znamená to nejen efektivně komunikovat, ale rovněž provázat lidské zdroje se strategií úřadu a dobře je naplánovat.

Proto je podstatné, aby si všichni vedoucí zaměstnanci osvojili nezbytné znalosti a dovednosti potřebné pro plnění úkolů v oblasti personálního řízení, které umožní snadnější realizaci strategických záměrů a cílů KÚ. Splnění těchto náročných úkolů však nelze zajistit bez moderních způsobů a metod personálního řízení.

Systematické vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců v rámci projektu poskytne možnost budovat kvalifikované zaměstnance v souladu s potřebami úřadu. Sekundárně tím ovlivní všechny zaměstnance a pozitivní vnímání úřadu ze strany veřejnosti při poskytování služeb.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnit řízení a rozvoj lidských zdrojů na KÚ MSK.
Specifickým cílem projektu je zkvalitnit řízení a zefektivnit získávání a výběr zaměstnanců, zavést adaptační proces, inovovat systém hodnocení zaměstnanců, nastavit cíle v oblasti personálního řízení na KÚ MSK a rozvoj personální činnosti.

Důvodem k realizaci projektu je snaha žadatele v součinnosti s externím subjektem dosáhnout cílů následujícími aktivitami:

  • Nastavení cílů úřadu v oblasti personálního řízení, zpracování a implementace personální strategie,
  • Zvýšení úrovně personálního řízení a vedoucích zaměstnanců specifickým školením jak formou akreditovaného vzdělávání, tak prostřednictvím jednotlivých aktivit,
  • Zavedení systematických kroků do práce personalistů a vedoucích zaměstnanců ve vybraných oblastech řízení a ŘLZ včetně jejich implementace,
  • Inovace PIS pro zefektivnění práce ve vybraných oblastech personálního řízení a ŘLZ,
  • Vyhodnocení zpětné vazby implementace a aktualizace ve vybraných oblastech personálního řízení a ŘLZ.

Cílová skupina

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Bližší popis cílové skupiny v počtu 112 podpořených osob:

  • personalisté
  • mentoři (vybraní zaměstnanci z každého odboru)
  • vedoucí zaměstnanci.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 1 nově vytvořená metodika v oblasti adaptačního procesu, 2 inovované metodiky v oblasti získávání a výběru zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců, 10 proškolených personalistů, 70 vedoucích zaměstnanců a 32 mentorů, vytvořená strategie personálního řízení a inovovaný personální informační systém.

Výstupy aktivit projektu budou směřovat k rozvoji lidských zdrojů, což bude mít za následek jak snížení fluktuace, tak stabilizaci zaměstnanců úřadu.

Financování projektu

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč Celkové způsobilé výdaje projektu 9 366 012,00 Prostředky Evropského sociálního fondu (85 %) 7 961 110,20 Prostředky rozpočtu MSK (15 %) 1 404 901,80

Doba realizace projektu

1. 9. 2010 - 31. 8. 2012

Manažer projektu

Ing. Daniela Matějů
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 592
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Odborní garanti:

Mgr. Renáta Kňurová
kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 710
e-mail: renata.knurova@msk.cz

Ing. Lenka Kempová
kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 251
e-mail: lenka.kempova@msk.cz

Bc. Dagmar Onderková
kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 674
e-mail: dagmar.onderkova@msk.cz

"Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu "

frame-scrollup