Zpráva

Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Prioritní osa

3. Podpora spolupráce místních společenství

Oblast podpory

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí

Číslo projektu

CZ.3.22./3.1.00/09.01507

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce MSK, SV a OV a realizace myšlenky založení společného Evropského seskupení pro územní spolupráci.

Specifickým cílem projektu je tvorba a rozvíjení sítí spolupracujících veřejných institucí. K naplnění tohoto cíle dojde pomocí vytvořeného společného sekretariátu, který bude koordinovat vzájemnou výměnu pracovníků partnerských úřadů za účelem získání nových zkušeností a vědomostí, a zároveň vytvoření pracovních skupin, které se budou podílet na společné rozvojové koncepci a jednotné strategii partnerských přeshraničních regionů. Fungující sekretariát bude transformován do budoucího výkonného orgánu ESÚS.

Cílové skupiny

  • kraje, vojvodství
  • političtí představitelé regionů
  • zaměstnanci partnerských regionálních úřadů

Popis konečného stavu

Realizace projektu přispěje k rozvoji trvalých přeshraničních vazeb formou zahájení systémové spolupráce mezi orgány veřejné správy. Vzájemná spolupráce bude podpořena vytvořením společné strategie, která bude vytyčovat cestu k dalšímu prohlubování trvalé přeshraniční spolupráce. Vytvořený stálý sekretariát (budoucí sekretariát ESÚS) se stane trvalou společnou přeshraniční strukturou, která bude dle závazků partnerů udržena i po skončení projektu.

Výstupy projektu

  1. Česko – polské výměnné stáže zaměstnanců
  2. Tvorba strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, SV a OV pro období 2010-2020
  3. Vytvoření a provoz společného sekretariátu (budoucí sekretariát ESÚS)
  4. Tématické konference organizované ve všech partnerských regionech

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v EURO
Celkové výdaje projektu 346.617,46
Příspěvek z ERDF 294.624,83
Finanční prostředky ze státního rozpočtu 8.001,50
Spolufinancování krajů MSK, OV, SV 43.991,13

Doba realizace projektu

05/2010 – 04/2013

Kontaktní osoba

Bc. Petra Koláčková
Projektový manažer
odbor evropských projektů
oddělení rozvoje lidských zdrojů
tel: 595 622 754
fax: 595 622 427
e-mail: petra.kolackova@msk.cz

frame-scrollup