Zpráva

Transformace zámku Dolní Životice A

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/28.01512

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb lidem se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením, částečně mobilním či imobilním, žijících v dispozičně nevyhovujícím objektu zámku v Dolních Životicích, příp. v jiné sociální službě a navázat tak na v současnosti probíhající transformaci Zámku Dolní Životice, p.o. a zajistit novou navazující službu DOZP v Horním Benešově.

Popis konečného stavu

Prostřednictvím stavebních prací vznikl nový objekt resp. domov pro osoby lidem se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením, částečně mobilním či imobilním, který umožňuje těmto uživatelům prožít aktivní a důstojný život v zařízení domácího typu, které se co nejvíce podobá životu v přirozeném prostředí.

Výstupy projektu

  • vytvoření služby DOZP komunitního typu pro 18 uživatelů v obci Horní Benešov
  • v zahradě areálu budou mezi objekty a plotem okolních pozemků umístěny vždy jeden zahradní altánek a lavičky pro každý objekt zvlášť
  • adekvátní vybavení objektu pro uživatele sociální služby
  • plně bezbariérový objekt

Výsledky projektu

  • transformovaná sociální služba
  • zkvalitnění života stávajících uživatelů sociální služby
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Zámek Dolní Životice, p. o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 26 840 400
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 20 776 590
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) 6 163 810

Doba fyzické realizace projektu

06/2014 – 11/2015

Kontaktní osoba

Ing. Renáta Müller
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 901
fax: 595 622 427
e-mail: renata.muller@msk.cz

frame-scrollup