Zpráva

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje

Portál evropské unie
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný operační program

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

5 Národní podpora územního rozvoje 

Oblast intervence

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

Číslo projektu

CZ.1.06/5.3.00/01.00012 

Cíl projektu

Cílem projektu je pořídit územně analytické podklady (ÚAP) Moravskoslezského kraje jako podklad pro územně plánovací dokumentaci a pro rozhodování v území. Jejich účelem je zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limitů využití území), záměrů na provedení změn a zejména vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Zavedení systému ÚAP je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy. ÚAP budou zveřejněny dálkovým přístupem na internetových stránkách kraje, což podstatně zlepší přístup veřejnosti k informacím o území a omezeních, která se v něm vyskytují. Cílovými skupinami jsou zejména obce s rozšířenou působností, které rovněž pořizují ÚAP pro svůj správní obvod, dále pak jednotlivé obce (hospodárné využívání potenciálu území), investoři (kvalifikovaná volba lokality), občané a stavebníci. Výstupy z ÚAP mohou obdržet i poskytovatelé údajů, pro které mohou znamenat zpětnou vazbu v kontextu k ostatním údajům o území.

Popis konečného stavu

Byly vytvořeny trvale aktualizované územně analytické podklady pro území Moravskoslezského kraje, které slouží zejména jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace kraje - Zásad územního rozvoje. Jejich zveřejnění na webu Moravskoslezského kraje znamená zefektivnění výkonu veřejné správy.

Výstupy projektu

  • Územně analytické podklady (grafická a textová část) pro území Moravskoslezského kraje jako podklad pro pořízení Zásad územního rozvoje v analogové i digitální podobě (4 ks).
  • Informace o území - data v původních formátech poskytovatelů (cca 110 základních sledovaných jevů).
  • Informace o území - data ve formátu shapefile v datovém modelu Moravskoslezského kraje (cca 110 základních sledovaných jevů).
  • Implementovaná data v geodatabázi Moravskoslezského kraje (cca 110 základních sledovaných jevů).
  • Implementované mapové projekty ÚAP v geodatabázi (cca 12 mapových projektů).
  • Zpřístupněné mapové projekty ÚAP prostřednictvím webových stránek MSK (cca 12 mapových projektů).
  • Data poskytnutá úřady územního plánování obcí s rozšířenou působností za příslušná správní území (22 datových sad).

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 2.128.910
Přiznaná dotace EU 922.250
Podíl st. rozpočtu 162.750
Podíl kraje 1.043.910

Doba realizace projektu

1/2008 – 6/2009

Manažer projektu

Ing. Milan Rostek
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 748
e-mail: milan.rostek@msk.cz

frame-scrollup