Zpráva

Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy Moravskoslezského kraje

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4. Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/69.00040

Obsah projektu

Projekt reaguje na „Analýzu vzdělávacích plánů a výstupů z hodnocení za rok 2009“ a "Analýzu správních řízení za rok 2009". Mezi hlavní výstupy analýz patří stanovení oblastí vzdělávacích aktivit pro zaměstnance KÚ a výčet slabých oblastí v rámci správního řízení obcí s rozšířenou působností. 

Cíle projektu bude dosaženo realizací vzdělávání v:

 • rámci správního řízení v odvětví sociálních věcí,
 • rámci správního řízení v odvětvích vnitra a dopravy (agenda přestupků),
 • rámci správního řízení v odvětví životního prostředí,
 • rámci výkonu státní správy v odvětví územního plánování a stavebního řádu,
 • oblasti finančního plánování a řízení,
 • oblasti komunikačních a prezentačních dovedností.

V rámci projektu dojde k vytvoření vybraných kurzů, budou komplexně zpracovány studijní materiály, dojde k akreditaci těchto kurzů a následně bude probíhat samotné vzdělávání. Mimo to bude část akreditovaných kurzů nakoupena jako dodávka služeb.

Cíl projektu

Hlavním cílem je zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců územní veřejné správy.

Specifickým cílem je realizace vzdělávání ve formě vzdělávacích kurzů pro zaměstnance územní veřejné správy.

Vzdělávání zaměstnanců MSK bude zaměřeno na tři podporované oblasti vzdělávání:

 • finanční plánování a řízení,
 • právo a legislativa,
 • komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti.

Vzdělávání zaměstnanců územně samosprávných celků MSK zařazených do obecních úřadů bude zaměřeno na:

 • správní řízení v odvětví sociálních věcí,
 • správní řízení v odvětvích vnitra a dopravy,
 • správní řízení v odvětví životního prostředí,
 • výkon státní správy v odvětví územního plánování a stavebního řádu.

Současné zkušenosti ukazují, že pravidelné prohlubování těchto znalostí a předávání poznatků z praxe zvyšuje kvalitu správních činností prováděných správními orgány prvního stupně a snižuje počet jejich vadných rozhodnutí.  

Vzhledem k tomu, že MSK bude akreditovanou institucí pro tyto kurzy a část lektorů bude z řad zaměstnanců MSK, dojde k efektivnímu přenosu informací a zkušeností mezi jednotlivými úrovněmi územní veřejné správy.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří:

 • zaměstnanci Moravskoslezského kraje zařazeni do krajského úřadu
 • zaměstnanci územně samosprávných celků na území Moravskoslezského kraje zařazeni do obecních úřadů a magistrátů

Vzdělávání zaměstnanců je jednou z prioritních oblastí rozvoje lidských zdrojů na krajském úřadě, které je nástrojem pro dosažení vysoké kvality poskytovaných služeb.

Důvodem zapojení cílové skupiny zaměstnanců územně samosprávných celků na území Moravskoslezského kraje zařazeni do obecních úřadů a magistrátů je skutečnost, že vůči těmto úředníkům je krajský úřad v dané agendě odvolacím orgánem či přezkumným orgánem a je potřebné zvyšovat jejich odbornou úroveň a právní vědomí při vzrůstajících nárocích na kvalitu rozhodování i s ohledem na možnost soudního přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude 10 nově vytvořených, akreditovaných vzdělávacích kurzů, ve kterých bude vzdělávací organizací přímo Moravskoslezský kraj.

Dílčím výstupem bude 810 podpořených osob a 1781 úspěšných absolventů všech vzdělávacích kurzů.

Po skončení podpory z OP LZZ budou probíhat vzdělávací aktivity v pravidelných intervalech s využitím zpracovaných studijních materiálů, které se budou také průběžně aktualizovat. Dle zájmu cílových skupin bude docházet k obnovování akreditace kurzů.

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 9 341 274,00
Dotace EU (85 %)  7 940 082,90
Podíl kraje (15 %) 1 401 191,10

Doba realizace projektu

01. 07. 2011 - 30. 06. 2014

Manažer projektu

Ing. Daniela Matějů
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 592
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Odborný garant:

Ing. Marie Milatová
kancelář ředitele krajského úřadu
tel.: +420 595 622 484
e-mail: marie.milatova@msk.cz

"Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu"

frame-scrollup