Zpráva

Informace o informačním systému Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb.,

o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS. Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je držitelem atestu dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, který byl vydán akreditovaným atestačním střediskem dne 31. 10. 2017 pod reg. číslem 04-17062201 s platností atestu do 15. 10. 2022.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje spravuje tyto informační systémy veřejné správy:

ISVS č. Úplný název ISVS Zkratka ISVS
1 Automat ISP A_ISP
2 Automaty UCR a VYK A_UCR_VYK
3 Evidence a vedení dotací MSK (lesnictví) Dotace_LES
4 Lesní hospodářství - vizualizace LHP, LHO DS SSL
5 Evidence rozhodnutí správních řízení ESPI
6 Hostovaná elektronická spisová služba E-SPIS LITE
7 Souhrnná evidence odpadů EVI
8 Evidence dopravních agend EDA
9 Evidence myslivosti EM
10 Ekonomický systém GINIS GINIS - EKO
11 Elektronická spisová služba GINIS GINIS SSL
12 Zpřístupnění ÚPD GIS/T-WIST
13 Informace a metodika pro obce IMO
14 Informační systém elektronické pošty ISEP
15 Integrační sběrnice I_SBER
16 Kontrola dat LHP KOPLA
17 KS - Personalistika a mzdy KS_PERSON
18 Lesní hospodářská kniha LHK SSL
19 Myslivecké a rybářské průkazy MRP
20 Výpočet poplatků za znečištění ovzduší. OVZ
21 Vodoprávní evidence – editor eVPE eVPE
22 Webový portál WP
frame-scrollup