Zpráva

Informace o povinnostech dle zákona o audiovizi

Povinnosti subjektů v oblasti audiovize vymezuje zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti výrobce českého audiovizuálního díla:

 • zaslat Ministerstvu kultury do 10 dnů přede dnem zveřejnění audiovizuálního díla v České republice evidenční list (§ 2b odst. 1)
 • zajistit, aby evidenční list obsahoval údaje dle ustanovení § 2b odst. 3 písm. a) až k) a údaj dle ustanovení § 2b odst. 4
 • zajistit, aby k prvotnímu záznamu audiovizuálního díla byly připojeny údaje dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až f) – povinnost se vztahuje popř. i na koproducenta
 • před zveřejněním díla, jehož obsah může ohrozit tělesný, duševní nebo mravní vývoj dětí, stanovit hranici přístupnosti od 15 nebo 18 let a tuto hranici sdělit vč. důvodů omezení přístupnosti distributorovi (§ 4 odst. 1 a 2) - povinnost se vztahuje popř. i na koproducenta
 • písemně nabídnout Národnímu filmovému archivu v Praze do 60 dnů ode dne zveřejnění ke koupi 2 nové nepoškozené rozmnoženiny díla vč. písemných a propagačních materiálů (§ 7 odst. 1); v případě, že dílo bylo vytvořeno s využitím příspěvku ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, poskytnout bezplatně archivu 1 vzorovou nepoškozenou kopii nebo rozmnoženinu díla (§ 7 odst. 3)

Povinnosti distributora audiovizuálního díla:

 • zaslat Ministerstvu kultury do 10 dnů přede dnem zveřejnění jiného než českého audiovizuálního díla v České republice evidenční list (§ 2b odst. 2)
 • zajistit, aby evidenční list obsahoval údaje dle ustanovení § 2b odst. 3 písm. a) až k)
 • zajistit, aby na rozmnoženinách audiovizuálního díla byly uvedeny údaje dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až f)
 • zajistit, aby na obalech či průvodních listech rozmnoženin audiovizuálního díla byly uvedeny údaje dle ustanovení §3 odst. 3 písm. a) až j)
 • stanovit hranici přístupnosti jiného než českého audiovizuálního díla vč. odůvodnění omezení přístupnosti (§ 4 odst. 3)
 • distributor českého audiovizuálního díla je navíc povinen:
  • opatřit rozmnoženiny díla zpřístupňovaného prostřednictvím rozmnoženin s možností nastavení titulků skrytými titulky pro potřeby osob sluchově postižených; to neplatí pro díla bez mluveného slova (§ 3a odst. 1)
  • označit tyto rozmnoženiny, jejich obaly a průvodní listy nápisem "Skryté titulky" (§ 3a odst. 2)

Povinnosti pořadatele:

 • zajistit zveřejnění výrobcem nebo distributorem stanovené hranice přístupnosti a vyloučení účasti osob nesplňujících tuto věkovou hranici (§ 4 odst. 4)
 • zajistit označení reklamy a jejího oddělení od ostatního obsahu audiovizuálního představení (§ 5)

Povinnosti provozovatele prodejny nebo půjčovny:

 • neumožnit prodej nebo zapůjčení rozmnoženiny s omezenou přístupností osobám pod touto věkovou hranicí (§ 4 odst. 5)

Dohled nad dodržováním povinností podle zákona o audiovizi provádí krajský úřad (§ 9) a obecní úřad (§ 9a) v přenesené působnosti.

Správní delikty, kterých se mohou dopustit právnické osoby (výrobce českého audiovizuálního díla, koproducent, distributor, pořadatel a provozovatel prodejny nebo půjčovny), jsou uvedeny v ustanovení § 10 odst. 1 až 4, horní hranice výše pokut v odst. 5. Správní delikty podle § 10 odst. 1 a 2 projednává v prvním stupni krajský úřad kraje, v němž má výrobce, koproducent nebo distributor sídlo nebo bydliště, popř. místo podnikání (§ 10a odst. 4). Správní delikty podle § 10 odst. 3 a 4 projednává v prvním stupni obecní úřad obce, v níž má pořadatel, provozovatel prodejny nebo půjčovny sídlo nebo bydliště, popř. místo podnikání (§ 10a odst. 5).

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby (§ 10a odst. 6).

Zákon se nevztahuje na audiovizuální díla určená ke zveřejnění prostřednictvím televizního vysílání nebo Internetu (§ 10c).

frame-scrollup