Zpráva

Informace pro vydavatele neperiodických publikací

Neperiodickou publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o nepe-riodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek (ustanovení § 1 odst. 1 zákona).

Veřejným šířením se rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob (ustanovení § 1 odst. 2 zákona).

Zákon se nevztahuje na:

 • rozmnoženiny audiovizuálních děl
 • rozmnoženiny, které slouží k provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, nebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků
 • bankovky, poštovní známky, mince, platební známky, kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry
 • plastické a nástěnné mapy, globy a základní a tematická státní mapová díla v analogové a digitální formě
 • trojrozměrné rozmnoženiny výtvarných děl
 • rozmnoženiny programů počítačů
 • propagační materiály politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, organizací s mezinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností
 • rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České republiky

Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala následující údaje, bez nichž nesmí být veřejně šířena (ustanovení § 2 zákona):

 • název díla
 • jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů
 • obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (dále jen vydavatel)
 • rok prvního vydání, je-li znám
 • u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad
 • označení nositele autorských práv
 • číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno
 • obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, které neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána

Vydavatel je dále povinen (ustanovení § 3 zákona):

 1. bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání nepe-riodické publikace do 30 dnů ode dne vydání tzv. povinné výtisky těmto příjemcům:
  • 2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky
  • 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně
  • 1 povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci
  • 1 regionální povinný výtisk místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele

Pro Moravskoslezský kraj je místně příslušnou krajskou knihovnou Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace.

Adresář příjemců povinného výtisku neperiodických publikací je zde.

 1. písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk od každé neperiodické publikace, kterou vydává, knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy činí 1 měsíc od doručení nabídky, pak právo zaniká.

Adresář příjemců povinnosti vydavatele nabídnout ke koupi výtisk jím vydané neperiodické publikace je zde.

Za nedodržení povinností stanovených zákonem ukládá krajský úřad, v souladu s usnesení § 5 zákona, vydavatelům neperiodických publikací pokuty.

Systém mezinárodního standardního číslování knih – ISBN (International Standard Book Numbering). Jedná se o číslo pro jednoznačnou a mezinárodně srozumitelnou identifikaci knih (nepe-riodických publikací). Systém je rozšířen více než ve 170 zemích a využívá jej zejména knižní obchod, knihovny a nakladatelé. Bližší informace a žádosti o udělení ISBN: Národní agentura ISBN, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1, tel. č. 221 663 306, www.nkp.cz, e-mail: isbn@nkp.cz

frame-scrollup