Zpráva

Informace pro vydavatele periodického tisku

Periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky reguluje zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku. Nevztahuje se na Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.

Pojem periodický tisk je vymezen v ustanovení § 3 tiskového zákona a jsou jím označovány noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané

 • pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě
 • nejméně dvakrát v kalendářním roce
 • veřejně šířené

Veřejným šířením periodického tisku je jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel.

Vydavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku.

Dle ustanovení § 7 tiskového zákona vede evidenci periodického tisku Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 (http://www.mkcr.cz). Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, je povinna doručit ministerstvu nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat:

 • název periodického tisku
 • jeho obsahové zaměření
 • četnost (periodicitu) jeho vydávání
 • údaje o regionálních mutacích
 • název, adresu a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště.

Ministerstvo zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobně, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.

Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny povinné údaje (tzv. tiráž):

 • název periodického tisku
 • četnost (periodicitu) jeho vydávání
 • označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích
 • místo vydávání
 • číslo a den vydání
 • evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury
 • název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

Periodický tisk, který neobsahuje tyto údaje, nesmí být veřejně šířen.

Vydavatel je dále povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu výtisku (tzv. povinných výtisků) těmto příjemcům:

 • 2 povinné výtisky Národní knihovně české republiky
 • 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně
 • 1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze
 • 1 povinný výtisk ministerstvu kultury
 • 1 povinný výtisk Parlamentní knihovně
 • 1 povinný výtisk každé krajské knihovně
 • 1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze
 • 1 povinný výtisk periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé a slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Adresář příjemců povinných výtisků je zde.

Dle usnesení § 17 tiskového zákona pokuty za porušení povinností stanovených tiskovým zákonem ukládá, vybírá a vymáhá krajský úřad příslušný podle sídla vydavatele, jde-li o právnickou osobu, nebo podle bydliště vydavatele, popřípadě podle místa jeho podnikání, jde-li o fyzickou osobu.

frame-scrollup