Zpráva

Kraj jako investor

Kraj je vlastníkem nemovitého majetku v hodnotě přesahující 44 mld. Kč.

Tento majetek je užíván krajem či jeho příspěvkovými organizacemi pro činnosti v odvětvích krizového řízení, dopravy a silničního hospodářství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a odvětví školství, mládeže a sportu.

Předpokladem dobrého fungování uvedeného majetku je samozřejmě zajištění jeho nezbytné reprodukce, tedy dalších investic do majetku kraje.

Kraj v rámci své investiční činnosti realizuje jak nové stavby, tak technicky zhodnocuje svůj nemovitý majetek (provádí přístavby, nástavby, rekonstrukce a modernizace) a samozřejmě zajišťuje potřebné opravy majetku a jeho údržbu.

Činnosti kraje na úseku investic zahrnují především:

  • výběr potřebných akcí včetně jejich zařazení do rozpočtu kraje
  • přípravu staveb včetně zajištění studie, projektových dokumentací a stavebních povolení
  • zajištění výběru účastníků výstavby (zhotovitelů, technických dozorů stavebníka, autorských dozorů)
  • zajištění vlastní realizace stavby
  • řízení činnosti příspěvkových organizací kraje na úseku reprodukce majetku
  • zajištění dotací příspěvkovým organizacím kraje na reprodukci majetku

Kraj v posledních letech investuje velký objem finančních prostředků, čímž dochází k dalšímu zhodnocování majetku a zlepšení služeb veřejného sektoru. Většinový podíl na financování investic kraje v posledních letech tvoří prostředky evropských finančních zdrojů.

Vývoj nákladů na reprodukci majetku kraje za dobu jeho existence do roku 2020 je patrný z následujícího grafu.

Náklady na reprodukci majetku v letech 2002-2020

Enormní výdaje v roce 2015 byly spojeny s dokončením řady akcí reprodukce majetku kraje v souvislosti s koncem programovacího období.

skutečnost do roku 2019
upravený rozpočet 2020

Rok náklady
(v mil. Kč)
2002 0
2003 40
2004 25
2005 736
2006 1 562
2007 1 122
2008 1 941
2009 1 823
2010 1 847
2011 1 880
2012 1 729
2013 1 931
2014 2 161
2015 4 326
2016 878
2017 886
2018 3 097
2019 1 661
2020 2 217
frame-scrollup