Zpráva

Kraj jako investor

Kraj je vlastníkem nemovitého majetku v hodnotě přesahující 40 mld. Kč.

Tento majetek je užíván krajem či jeho příspěvkovými organizacemi pro činnosti v odvětvích krizového řízení, dopravy a silničního hospodářství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a odvětví školství, mládeže a sportu.

Předpokladem dobrého fungování uvedeného majetku je samozřejmě zajištění jeho nezbytné reprodukce, tedy dalších investic do majetku kraje.

Kraj v rámci své investiční činnosti realizuje jak nové stavby, tak technicky zhodnocuje svůj nemovitý majetek (provádí přístavby, nástavby, rekonstrukce a modernizace) a samozřejmě zajišťuje potřebné opravy majetku a jeho údržbu.

Činnosti kraje na úseku investic zahrnují především:

  • výběr potřebných akcí včetně jejich zařazení do rozpočtu kraje
  • přípravu staveb včetně zajištění studie, projektových dokumentací a stavebních povolení
  • zajištění výběru účastníků výstavby (zhotovitelů, technických dozorů stavebníka, autorských dozorů)
  • zajištění vlastní realizace stavby
  • řízení činnosti příspěvkových organizací kraje na úseku reprodukce majetku
  • zajištění dotací příspěvkovým organizacím kraje na reprodukci majetku

Kraj v posledních letech investuje velký objem finančních prostředků, čímž dochází k dalšímu zhodnocování majetku a zlepšení služeb veřejného sektoru. Většinový podíl na financování investic kraje v posledních letech tvoří prostředky evropských finančních zdrojů.

Vývoj nákladů na reprodukci majetku kraje za dobu jeho existence do roku 2015 je patrný z následujícího grafu.

Náklady na reprodukci majetku v letech 2002-2015
skutečnost do roku 2014
upravený rozpočet 2015
Roknáklady
(v mil. Kč)
20020
200340
200425
2005736
20061 562
20071 122
20081 941
20091 823
20101 847
20111 880
20121 729
20131 931
20142 161
20154 687
frame-scrollup