Zpráva

Moravskoslezskému kraji se dařilo investovat a snížit dluh

Moravskoslezskému kraji se daří snižovat svoje dlouhodobé závazky vůči bankám. Zároveň přitom investuje a zhodnocuje svůj majetek.

O 205 milionů korun snížil v průběhu roku 2018 Moravskoslezský kraj svou dlouhodobou zadluženost – z předloňských 1,9 miliardy na 1,7 miliardy korun. Umořovat dluh chce i nadále, počítá s tím, že úvěry splatí v roce 2025.

„Kraj v loňském roce doplatil zbývající část jistiny úvěru od Evropské investiční banky (EIB) nasmlouvaného v roce 2005. Zároveň pokračovalo umořování jistiny úvěru od EIB nasmlouvaného v roce 2010. Schválený rozpočet kraje na rok 2019 počítá s dalším snížením dlouhodobé zadluženosti o 245 milionů korun pod hranici 1,5 miliardy korun. Jistinu druhého úvěru od EIB pak kraj v souladu se splátkovým kalendářem doplatí v roce 2025,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Upozornil, že postupné snižování dlouhodobé zadluženosti, dostatečné finanční rezervy v kombinaci se zodpovědným přístupem vedení kraje při přípravě rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu kraje přispělo k dalšímu ozdravení financí kraje. Mimo jiné se to v roce 2018 projevilo ve zlepšení mezinárodního ratingového hodnocení kraje z úrovně A2 se stabilním výhledem na úroveň A2 s pozitivním výhledem. Základní parametry schváleného krajského rozpočtu na rok 2019 naznačují, že si toto výborné mezinárodní hodnocení minimálně udrží i do budoucna.

Moravskoslezský kraj využívá úvěrové zdroje na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských zdrojů. Protože v současnosti využívaný úvěr od Československé obchodní banky (ČSOB) musíme splatit do konce roku 2020, bylo optimální vzhledem ke zvyšujícím se úrokovým sazbám již v roce 2018 zajistit finanční zdroje na krátkodobé předfinancování dotací u evropských projektů do konce programového období, tj. do konce roku 2023. Krajští radní proto vyhlásili poptávkové řízení na poskytnutí úvěrových zdrojů, vybrali nejvhodnější nabídku a zastupitelstvo kraje na prosincovém zasedání rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru s vítěznou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCB). Protože vysoutěžená úroková sazba je dokonce nižší než u stávajícího úvěru, budeme ho využívat už letos, kdy budeme postupně nahrazovat čerpání úvěru od ČSOB úvěrem od UCB. Uzavřením nové úvěrové smlouvy tak nedojde k navýšení úvěrové angažovanosti kraje a kraj navíc ušetří část prostředků určených na platbu úroků z čerpaných úvěrů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Upozornil na to, že kraj se dlouhodobě věnuje řízení cash-flow a efektivně tak zhodnocuje volné finanční prostředky. Díky využívání speciálních bankovních produktů tak za rok 2018 inkasoval více než 20 milionů korun. Příjmy z úroků budou 2,5krát vyšší oproti plánu. „V rámci zhodnocování finančních prostředků vložených do peněžních fondů kraje jsme měli nejvyšší příjem z úroků z prostředků Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, a to zhruba 3,6 milionu korun. K tomuto úspěchu přispěla kombinace využívání dvou produktů, a to dlouhodobého termínovaného vkladu a dluhopisů od Oberbank AG nakoupených za část prostředků vložených do tohoto fondu,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě vloni vytvořil metodiku a nástroje sledování finančního zdraví obcí. „Cílem projektu bylo vytvořit jednoduchou metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která bude přístupná v podobě volně dostupného software. Ten umožní představitelům obcí a měst zjistit, v jakém stavu se daná municipalita z hlediska finančního zdraví nachází, bude informovat i o rizicích, které s hospodařením souvisí. Obcím umožní také modelovat střednědobé rozpočtové výhledy do dalších let,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že začátkem roku 2019 bude vytvořený software zpřístupněn na webových stránkách kraje a spustí se testovací provoz.

Od vzniku Moravskoslezského kraje v roce 2000 více než dvakrát vzrostla hodnota jeho nemovitého majetku. S většinou budov a pozemků hospodaří příspěvkové organizace kraje. „Je to tím, že investujeme do rekonstrukcí a modernizací budov, silnic II. a III. tříd nebo do nových staveb. Jsou to například objekty integrovaných bezpečnostních a výjezdových center, nemocnic, škol, sportovišť, chráněných bydlení a další,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Moravskoslezský kraj v roce 2018 pokračoval v přípravě a realizaci velkých investičních akcí a na reprodukci svého majetku vyčlenil 1,9 miliardy korun. „Dokončili jsme 11 velkých rekonstrukcí silnic. Mimo jiné ulici Plzeňskou od vodárny po křižovatku se silnicí I/11 v Ostravě. Další čtyři už zahájené silniční stavby dokončíme letos. Zároveň zahájíme další rekonstrukce silnic, které jsme připravili v roce 2018, například rekonstrukci a modernizaci ulice Opavské v Ostravě (silnice II/479),“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že v oblasti sociálních věcí byla v loňském roce dokončena rekonstrukce a přístavba Domova Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, která zvýšila kapacitu tohoto domova se zvláštním režimem a komfort ubytování. Pokračovala také projektová příprava rekonstrukce a výstavby domova Březiny v Petřvaldě u Karviné stejně jako příprava výstavby domova pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Kopřivnici. „Počítáme s tím, že realizace těchto staveb bude zahájena v letošním či příštím roce. Loni jsme mimo jiné dokončili také přípravu stavby sociálně terapeutických dílen a zázemí pro vedení, výstavby domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení v Bruntále pro krajskou příspěvkovou organizaci Sagapo. V současnosti vybíráme zhotovitele,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania. V odvětví školství kraj zahájil také novostavbu tělocvičny gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně, dokončil výstavbu dílen pro budoucí opraváře zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál a zateplil další školní budovy. Pokračovala také příprava výstavby dílen pro praktické vyučování pro Střední odbornou školu Frýdek-Místek.

V roce 2018 jsme zahájili také velké investiční projekty zaměřené na rozvoj muzejnictví nebo na obnovu kulturních památek v regionu. Začali jsme rekonstruovat výstavní budovu pro novou expozici Muzea Těšínska v Českém Těšíně nebo revitalizovat salu terrenu zámku v Bruntále. Kraj také dokončil přípravu projektu muzea automobilů Tatra v Kopřivnici, letos bychom toto muzeum chtěli začít stavět. Významnými připravovanými projekty pro následující období jsou novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny a přístavba Domu umění - Galerie 21. století.“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

V oblasti zdravotnictví kraj loni připravoval rekonstrukce a zateplení vybraných objektů v krajských nemocnicích. V krnovské nemocnici byla například zahájena stavba nové lékárny a budovy onkologie, která bude dokončena v letošním roce stejně jako přestavba pavilonu I pro magnetickou rezonanci ve frýdecko-místecké nemocnici. V loňském roce také pokračovala výstavba integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně za 180 milionů korun.

Realizaci a přípravu projektů umožnil proinvestičně sestavený rozpočet kraje. Přestože byl rozpočet kraje schválen na rok 2018 jako schodkový v celkovém objemu 9,4 miliardy korun, byl v průběhu roku upraven na 26 miliard korun (díky zapojení státních dotací a nevyčerpaných prostředků roku 2017). „Ačkoliv ještě nemáme přesná čísla o stavu k 31. 12. 2018, předpokládáme, že hospodaření kraje za loňský rok skončí v přebytku. A to hlavně díky vyšším příjmům ze sdílených daní v závěru roku a nižším využíváním úvěrových zdrojů,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.


8. ledna 2019
frame-scrollup