Zpráva

Pojištění

Od vzniku kraje je ochrana majetku před jeho poškozením, zničením, ztrátou či odcizením zabezpečována prostřednictvím pojišťovacích společností. V roce 2008 Moravskoslezský kraj přistoupil k realizaci centrálního pojištění  nemovitého majetku, tj. také předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření. Od roku 2011 kraj centrálně pojišťuje nejen nemovitý, ale také movitý majetek včetně vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu či újmu. Současným pojistitelem je Česká pojišťovna a.s.

Kraj zabezpečuje správu svých pojistných potřeb prostřednictvím pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o., Ostrava. Tato společnost zabezpečuje především komunikaci mezi krajem a pojistitelem, spravuje uzavřené pojistné smlouvy kraje, vykonává činnosti spojené s likvidací pojistných událostí. Největší škodu na majetku kraje způsobily v letech 2009 a 2010 intenzivní lokální povodně, které poškodily zejména mosty a silnice II. a III. třídy.

frame-scrollup