Zpráva

KRAJSKÝ ÚŘAD PRODLOUŽIL SPOLEČNOSTI EVRAZ VÍTKOVICE STEEL INTEGROVANÉ POVOLENÍ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal integrované povolení společnosti Evraz Vítkovice Steel pro provoz ocelárny. V rozhodnutí mimo jiné ukládá firmě povinnost do dvou let (do 30. 9. 2015) vybudovat sekundární odprášení konvertorové haly. Zároveň jí nařídil provést technicko-organizační opatření, díky kterým v krátkém časovém horizontu dojde k dalšímu snížení emisí vznikajících při výrobě oceli.

Koncem června obdržel krajský úřad žádost společnosti Evraz Vítkovice Steel o posunutí termínu realizace sekundárního odprášení ocelárny o dva roky. Společnost v žádosti uvedla i konkrétní důvody, které ji vedly k tomuto kroku – mimo jiné změny v zákonu o veřejných zakázkách a zákonná povinnost znovu uspořádat výběrové řízení na dodavatele stavby, komplikace spojené s přiznáním dotace z Operačního programu životního prostředí na výstavbu sekundárního odsávání haly a další. Krajský úřad ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí argumenty posoudil v rámci přezkumu integrovaného povolení.

„Naši exportně orientovanou ekonomiku zasahuje vlna odbytové krize způsobená dramatickým poklesem cen uhlí a oceli. V Moravskoslezském kraji opírajícím se o těžký průmysl, který zaměstnává přes sto tisíc lidí, je problém o to vážnější. Tlačit zaměstnavatele v této fázi hospodářské recese k dalším miliardovým investicím do ekologizace výroby, byť by to přineslo mírné zlepšení kvality ovzduší, by znamenalo, že je odsud vyháníme. Přitom opak je pravdou, vážíme si jich. Kraj podporuje každé rozumné a odpovědné kroky vedoucí k udržení zaměstnanosti v regionu, k tomu, aby lidé nepřišli o práci. Jsem přesvědčen o tom, že pokud by se podniky zavázaly, že udrží stávající zaměstnanost, stát by jim měl umožnit prodloužit lhůtu na ekologizaci a modernizaci výroby,“ míní hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák s tím, že problematikou ekologických limitů a další ekologizace průmyslových provozů se zabývala také pracovní skupina ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího Ciencialy složená ze zástupců Moravskoslezského kraje, veřejné a státní správy a významných zaměstnavatelů, která má řešit aktuální hrozbu útlumu průmyslu v regionu.

„Samozřejmě je naším zájmem zlepšit kvalitu ovzduší. Všechny firmy v regionu se ale už v současnosti postavily čelem ke všem nařízením ekologizovat svoje provozy, díky tomu jsme se dostali na nejnižší emisní limity v rámci Evropy. V tomto směru jistě bude vždycky co zlepšovat a tento trend podporujeme, ale za dané hospodářské a sociální situace považujeme za vhodné společnosti Evraz Vítkovice Steel v žádosti vyhovět. Bohužel, jenom čistého vzduchu se člověk nenají,“ konstatoval hejtman Miroslav Novák.

„Jsme mezi dvěma mlýnskými kameny, na jedné straně je kvalita ovzduší, na druhé hrozba nezaměstnanosti. Musíme obojí vybalancovat. Jsme si vědomi, že situace v těžkém průmyslu je skutečně krizová, v našem regionu se jedná ne o stovky, ale o tisíce pracovních míst. I přesto se budeme nadále snažit pokud možno udržet ten trend, který tady je - množství emisí v ovzduší snížit,“ komentoval náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.

I když krajský úřad umožnil společnosti Evraz Vítkovice Steel posunout termín výstavby sekundárního odprášení ocelárny, je pořád přísnější než stanovuje evropská i česká legislativa. (Pozn. Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) vydaných Evropskou komisí stanovují termín rok 2016, česká legislativa - zákon o ochraně ovzduší a prováděcí právní předpis tzv. emisní vyhláška stanovují jako nejzazší termín rok 2020). Firma navíc toto povolení nedostala „zadarmo“ – musí provést technicko-organizační opatření, díky kterým v krátkém časovém horizontu dojde k dalšímu snížení emisí vznikajících při výrobě oceli.

„Po 30. září 2015 musí být hala ocelárny odprášena s účinností alespoň 90 procent. Pokud by toto nenastalo, bude provoz konvertorů zastaven. Právě vydané integrované povolení obsahuje také další podmínky, které je společnost Evraz Vítkovice Steel povinna a schopna realizovat v krátkém časovém horizontu. Například pomalejší nalévání surového železa, při kterém vzniká méně emisí, uzavření otvorů v obvodovém a střešním plášti haly ocelárny vyjma nezbytně nutných aeračních otvorů, kontrola a čištění hrdla mísičů od zatuhlé strusky a surového železa před přeléváním surového železa do licích pánví a další ekologická a ekonomicky přijatelná opatření,“ dodala vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Silvie Součková.

V současné době přezkoumávají úředníci moravskoslezského krajského úřadu závazné podmínky integrovaných povolení i pro další hutní podniky, například ArcelorMittal, Třinecké železárny. Prověřují, zda hutní provozy při výrobě koksu, surového železa, aglomerátu, oceli a dalších produktů využívají nejlepší dostupnou techniku. Výsledkem přezkumu může být konstatování, že hutní provozy fungují v souladu s platnými závěry Evropské komise a při výrobě využívají nejlepší dostupnou techniku. Je také možné, že krajský úřad některá integrovaná povolení zpřísní.

frame-scrollup