Zpráva

Digitalizace knihovního fondu Moravskoslezského kraje

O projektu

Moravskoslezský kraj v zájmu záchrany, ochrany a zpřístupnění významných dokumentů z oblasti knižních fondů, které mají vazbu na zdejší historii a kulturu, realizuje projekt Digitalizace a ukládání dat (E‑Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)), v rámci něhož jsou v období 10/2012 – 10/2013 digitalizovány významné dokumenty vztahující se k Moravskoslezskému kraji, zejm. k jeho historii, kultuře, ekonomii, apod. Proces digitalizace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Doba udržitelnosti projektu je do 31. 12. 2020.

Specifikace knihovního fondu

K digitalizaci byla vybrána část fondu paměťových institucí na území Moravskoslezského kraje (tj. muzeí a regionálních knihoven, zejm. z Ostravského muzea, p. o., Slezského zemského muzea v Opavě a Moravskoslezské vědecké knihovny, p. o.). Jedná se o fond významných monografií a periodik uložených v paměťových institucích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, státu a dalších organizací. Vybrány byly dokumenty, které vzhledem k jejich stavu ohrožuje degradace kyselého papíru. Bez rychlé digitalizace hrozí těmto dokumentům zkáza. Celkový rozsah fondu činí 1.420.000 stran, přičemž v rámci projektu je digitalizováno 22 % fondu (tj. 306.000 stran). Kromě samotného skenování budou následně k jednotlivým obrazovým záznamům doplněny také bibliografické a technické údaje (klíčová slova, stručný popis obsahu, užitý jazyk, apod.). Jedná se např. o tituly, jako jsou Dějiny školství na Těšínsku (1926), Naše Slezsko (1924), Troppauer Erinnerungen (1922), Ostravsko za války (1930), Legendy ostravských ulic (1934), 60 let Sboru dobrovolných hasičů města Místku 1874–1934, noviny (Ostrauer Zeitung, Duch času) a mnoho dalších. Dokumenty v digitální podobě budou v souladu s autorskými právy dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, dostupné buď na internetových stránkách Moravskoslezské vědecké knihovny, p. o. nebo budou badatelům i široké veřejnosti k dispozici k nahlédnutí v její studovně.

Bližší specifikace vybraného fondu

  • Časové určení – dokumenty z 19. stolení a 1. poloviny 20. století (u periodik může dojít k přesahu níže i výše od dané hranice ve prospěch zachování návaznosti jednotlivých ročníků).
  • Obsahová charakteristika – politická, hospodářská, sociální a kulturní tematika – dokumenty významné pro poznání historie kraje.
  • Místa současného uložení – knihovny, muzea a archivy Moravskoslezského kraje (zejména Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Archiv města Ostravy, Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum Bruntálska, Muzeum Beskyd, Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska).
  • Rozsah fondu k digitalizaci v rámci projektu (22 % celkového dostupného fondu) je 306.000 stran.

Partner projektu a spolupracující instituce

Digitalizaci knihovního fodnu realizuje dodavatel pro Moravskoslezský kraj na základě otevřeného výběrového řízení. Knihovní fond k digitalizaci propůjčilo několik institucí: Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace (partner projektu); Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace; Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace; Muzeum Těšínska, příspěvková organizace; Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace; Archiv města Ostravy; Slezské zemské muzeum; Ostravské muzeum; část fondu bude propůjčena také z Vědecké knihovny v Olomouci.

Ukázky digitalizovaného knihovního fondu

Náklady a spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Náklady na digitalizaci a popis metadaty 306.000 stran jsou vyčísleny na 6.110.640 Kč s DPH. Na realizaci přispívá Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu ve výši max. 85 % vynaložených výdajů (tj. max. 5.194.044 Kč s DPH) prostřednictvím ex post finanční podpory. Struktura financování:

Zdroj financování výše podílu (Kč s DPH)
Předpokládané maximální náklady 9.666.666,--
Celkové konečné náklady digitalizace knihovního fondu 6.110.640,--
– z toho podíl hrazený Moravskoslezským krajem (15 %) 916.596,--
– z toho podíl proplacený prostřednictvím ERDF (85 %) 5.194.044,--

Krajská digitalizační jednotka

O projektu

Kromě digitalizace knihovní fondu byla v rámci projektu Digitalizace a ukládání dat (E‑Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)), nakoupena také Krajská digitalizační jednotka – knižní skener s formátem pro skenování originálu velikosti A1 a rozlišení min. 300 dpi, s příslušenstvím pro popis metadat. (průběh dodávky 9/2013–11/2013). Pořízení Krajské digitalizační jednotky je rovněž spolufinancováno až do výše 85 % pořizovacích nákladů z prostředků Evropského fondu pro regionání rovzoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Díky instalování krajské digitalizační jednotky získala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace moderní a komplexní pracoviště pro digitalizaci a zpřístupňování různých druhů dokumentů. Bylo obnoveno technické vybavení (skener umožňující snímání předloh v různých typech vazeb až do formátu A1, server a pracovní stanice) a pořízen nový specializovaný software pro popis metadaty. Krajská digitalizační jednotka tak umožňuje kompletní digitalizaci podle aktuálních standardů Národní digitální knihovny a její výstupy jsou plně kompatibilní se systémy pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů.

Součástí jednotky je také systém Kramerius pro zpřístupňování vzniklých digitálních dokumentů široké veřejnosti. Dosud používaná verze 3 bude nahrazena verzí 4, jež je uživatelsky mnohem přívětivější. Není již nutno instalovat speciální plug-in pro prohlížení obrazových souborů, větší důraz je kladen na plnotextové vyhledávání apod. Digitální knihovna Moravskoslezského kraje (dostupná prostřednictvím webových stránek knihovny) tak získá nový vzhled i rozšíření dosavadních funkcí.

Krajská digitalizační jednotka bude využívána pro digitalizaci vzácných regionálních publikací především z 19. a 1. poloviny 20. století. Jde tedy o dokumenty, které jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru a kterým při časté manipulaci hrozí nenávratné zničení. Digitalizovány budou různé typy pramenů - adresáře, noviny, vlastivědné publikace, výroční zprávy, beletristická díla atd. a to nejen z fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, ale i jiných paměťových institucí regionu (knihoven, muzeí, archivů apod.).

Jak Krajská digitalizační jednotka přispěje ke zpřístupnění knihovního fondu

Při výběru dokumentů bude vedle fyzického stavu posuzována především jejich historická hodnota. Důraz bude také kladen na četnost výpůjček - přednostně budou zpracovávány ty publikace, o které je mezi badateli největší zájem. Digitalizovány budou monografie, periodika, mapy apod., které jsou významné pro poznání politických, společenských, kulturních i hospodářských dějin měst a obcí, jež se nacházejí na území současného Moravskoslezského kraje.

Digitalizaci bude v plném rozsahu zajišťovat Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Výstupy budou veřejnosti k dispozici prostřednictvím Digitální knihovny Moravskoslezského kraje. V souladu s autorským zákonem budou na internetu vystavena buď celá díla, nebo alespoň metadata k nim (plné texty budou u děl podléhajících ochranné lhůtě autorského zákona k dispozici ve studovnách Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a institucí, které poskytly dokumenty k digitalizaci).

Zdroj financování výše podílu (Kč s DPH)
Předpokládané maximální náklady 3.100.000,--
Celkové skutečné náklady na pořízení Krajské digitalizační jednotky 2.154.961,60
– z toho podíl hrazený Moravskoslezským krajem (15 %) 323.244,24
– z toho podíl proplacený prostřednictvím ERDF (85 %) 1.831.717,36

Kontaktní osoby

Projektový manažer projektu Digitalizace a ukládání dat

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 397
e-mail: pavel.kadlec@msk.cz

Odborná garantka pro oblast kultury a památkové péče

Ing. Šárka Bělecká
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury - oddělení kultury a památkové péče
tel.: +420 595 622 517
e-mail: sarka.belecka@msk.cz

Výstupy projektu byly rozhodnutím Rady kraje dne 19. 12. 2013 předány k hospodaření partnerovi projektu, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvkové organizaci, která bude digitalizovaný fond i Krajskou digitalizační jednotku využívat na svém pracovišti, Ostrava, Prokešovo náměstí 9.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

frame-scrollup