Zpráva

Národnostní menšiny

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 9. listopadu 2012. Změna ve složení výboru projednána usnesením č. 9/815 ze dne 24. 4. 2014.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

Úkoly výboru pro národnostní menšiny

  1. Připravuje, projednává a předkládá koncepční materiály, stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti národnostních menšin.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti národnostních menšin, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti národnostních menšin a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
  4. Kontroluje využití prostředků vydávaných krajem na aktivity příslušníků národnostních menšin.
  5. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

předsedkyně:
Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)


členové:
Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Mgr. Jan Branný
Mgr. Pavel Kawulok
Jiří Malášek
Takis Mesochoridis
Mgr. Tomasz Pustówka
Bc. Marcela Siemińska
Milan Starostka
Mgr. Andrzej Szyja
Ing. Tan Trinh
Jolana Zahraj

  •  

Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

V souladu s § 67 písm. f zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je agenda koordinátora pro romské záležitosti zajištěna v rámci činnosti Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Koordinátorem pro národnostní menšiny a romské záležitosti je Ing. Karin Veselá, e-mail: karin.vesela@msk.cz, tel: 595 622 970.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Cílem Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (dále jen Charta), která byla v letošním roce v České republice ratifikována a je tudíž od 1. března 2007 závazná, je chránit a podporovat užívání historických regionálních či menšinových jazyků v osobním i veřejném životě.

Tímto aktem se Česká republika zavázala k ochraně polštiny a slovenštiny v oblastech vzdělání, soudních orgánů, orgánů veřejné správy, hromadných sdělovacích prostředků, kulturní činnosti a zařízení, hospodářského a sociálního života a přeshraniční výměny. Charta stanoví také podmínky užívání menšinových jazyků při jednání s orgány veřejné správy, veřejných služeb, ale i v hospodářské a sociální sféře.

Implementace Charty (především zavedení dvojjazyčných místních názvů) se uplatňuje ve shodě s platnou českou legislativou – zákonem č. 128/2000 Sb. § 29 odst. 2 o obcích ve znění pozdějších předpisů. Zákon zde výslovně specifikuje, že v obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny. Toto právo je rovněž zakotveno v § 8 zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navíc rozšířeno o právo označovat i volební místnosti.

Požadavek na dvojjazyčné nápisy v jazyce národnostní menšiny se vznáší prostřednictvím výborů pro národnostní menšiny v obcích, ve kterých se přihlásilo k této národnosti alespoň 10 % obyvatel. Rozhodování o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství je v souladu s § 84, odst. 2, písm. r je vyhrazenou samosprávnou kompetencí zastupitelstva obce.

Finanční prostředky na implementaci Charty lze získat prostřednictvím dotačního programu Úřadu vlády České republiky. Tento dotační program je vyhlašován každoročně.
Podrobné informace o tomto dotačním programu.

Sborník „Národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji a jejich organizace"

Sborník prezentovaný na webových stránkách Moravskoslezského kraje se snaží shrnout činnost sdružení a spolků, které pracují s národnostními menšinami v rámci celého kraje, a poukázat na jejich zvyky, kulturu, tradici, ale také jejich zapojení do společenského života.


frame-scrollup