Zpráva

Tradiční lidová kultura Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj je územím, kde se stýkají hranice tří států – České republiky, Slovenska a Polska. Z pohledu lidové kultury je krajem zajímavým, kde se setkávají národopisné oblasti Kravařska, Lašska, Valašska, Oderska, Těšínska, Hlučínska, Opavska, Krnovska, Bruntálska, Ostravska. V jednotlivých regionech existuje mnoho dochovaných artefaktů a památek tradičního lidového stavitelství, řada souborů a zájmových sdružení oživujících zaniklou tradiční lidovou kulturu a také řemeslníci navazující na tradiční lidovou výrobu. Mezi kronikáři obcí jsou zastoupeni sběratelé artefaktů lidové kultury.

Rada kraje na své schůzi dne 5. 4. 2016, usnesením č. 95/7455 schválila Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 až 2020.

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji:
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 až 2020

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice:
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2016 -2020

Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu Moravskoslezského kraje

Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválené usnesením vlády ČR č. 571 ze dne 11. 6. 2003, části B/4.2.6 byly v Moravskoslezském kraji funkcí Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pověřeny dle své územní působnosti dvě odborné instituce - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace.

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu jsou pověřena funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště. Provádějí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinují její provádění na území Moravskoslezského kraje. Shromažďují doklady o mimořádně hodnotných a jedinečných projevech tradiční lidové kultury. Spolupracují při identifikaci a zpracování záznamů o jevech tradiční lidové kultury. Poskytují informace veřejnosti. Předkládají návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“ podle pravidel schválených usnesením rady MSK č. j. 107/8292 ze dne 23. 8. 2016. Předkládají návrhy do celostátního seznamu na udělení titulu „Nositel tradice lidového řemesla“. Podílejí se na tvorbě a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje (dále jen Seznam). Předkládají návrhy na zápis do krajského Seznamu podle metodického pokynu, schváleného usnesením rady MSK č. 111/8592 ze dne 4. 10. 2016. Předkládají návrhy na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje

V návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, schválil Moravskoslezský kraj v roce 2016 Pravidla pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“. Udělování titulu je formou veřejného uznání a podporou těm, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Nositel titulu má právo užívat zdarma na výrobku a propagačních materiálech označení administrované Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Označení může užívat pouze na výrobku v tom řemeslném oboru, v němž mu byl titul udělen, např. dřevo, textil, pletivo, tradiční potravina, aj. Zároveň má právo na uveřejnění jména, výrobku a dalších informací souvisejících s titulem na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Návrhy na udělení titulu mohou předkládat fyzické i právnické osoby, např. vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy na předepsaném formuláři (nominační formulář a čestné prohlášení jsou součástí Pravidel pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby MSK), jehož součástí je obrazová dokumentace výrobku, případně jeho reprezentativní ukázka. Návrhy se předkládají písemnou formou na adresu Moravskoslezského kraje, Odboru kultury a památkové péče.

Termín pro podání žádostí je stanoven od 1. května do 30. září příslušného roku.

Pravidla pro udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje"

 

Nositelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje" (viz níže)

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční lidové kultury se rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Toto nemateriální kulturní dědictví, předávané z generace na generaci, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.

Za takto vymezené nemateriální kulturní dědictví se považují jevy, které náležejí do těchto oblastí:
•    lidové ústní tradice a vyjádření;
•    lidová interpretační umění;
•    lidové komunitní zvyklosti, obřady a slavnostní události;
•    tradiční lidové vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru;
•    znalosti  a dovednosti charakteristické pro tradiční výrobní postup při zhotovení konkrétního artefaktu lidových řemesel.

Nositelem nemateriálního statku se rozumí jednotlivec nebo společenství, které uchovává, přetváří a předává nemateriální statek dalším generacím.
Navrhovateli nemateriálního statku mohou být fyzické i právnické osoby, např. vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy. Návrh musí obsahovat údaje uvedené v příloze Metodického pokynu.

Metodický pokyn pro tvorbu a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje (viz níže)

Důležité webové odkazy z oblasti tradiční lidové kultury:
www.mkcr.cz
www.nulk.cz
www.lidovakultura.cz
www.lidovaremesla.cz

frame-scrollup