Zpráva

Základní informace

Přehled odborů jednotlivých úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči
Obec s rozšírenou působností Příslušný odbor pověřený výkonem státní památkové péče
Bílovec Odbor životního prostředí a územního plánování
Bohumín Odbor rozvoje a investic - oddělení územního plánování
Bruntál Odbor výstavby a územního plánování
Český Těšín Odbor územního rozvoje
Frenštát pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování
Frýdek-Místek Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Frýdlant nad Ostravicí Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad
Havířov Stavební a silniční správní úřad
Hlučín Odbor výstavby
Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu
Karviná Odbor stavební a životního prostředí
Kopřivnice Odbor stavebního řádu, územního plánováni a památkové péče
Kravaře Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Krnov Odbor regionálního rozvoje
Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odry Odbor kultury a školství
Opava Odbor hlavního architekta a územního plánu – oddělení památkové péče
Orlová Odbor výstavby
Ostrava Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Rýmařov Odbor stavební úřad
Třinec Odbor stavebního řadu a územního plánování
Vítkov Odbor výstavby a územního plánování

Záchrana a obnova kulturních památek

Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba.

Postup vlastníka kulturní památky při zamýšlené obnově:

  • Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památku.
  • Úřad vydá závazné stanovisko zpravidla po písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče. V tomto závazném stanovisku se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.
  • Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka výhodné, když požádá úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru obnovy. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci obnovy již podle předem stanovených podmínek, a tak má jistotu, že své finanční prostředky vkládá do přípravy obnovy kulturní památky hospodárným způsobem.
  • Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant se zástupci odborné organizace státní památkové péče. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumů, výzkumů a archivované dokumentace. (Zákon nevylučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní projektové dokumentaci ještě podrobnou dokumentaci pro určité druhy zásahů nebo postupů při obnově kulturní památky.) Odborná organizace státní památkové péče zpracovává svůj odborný posudek písemně ke každé dokončené dokumentaci obnovy.
  • Jde-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem kultury.
  • Vlastník kulturní památky předá jedno vyhotovení dokumentace obnovy kulturní památky Národnímu památkovému ústavu na základě jeho vyžádání pro archivní účely.

Dotační programy

Program Moravskoslezského kraje

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje

Programy ministerstva kultury

Havarijní program – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb;

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky;

Program záchrany architektonického dědictví – tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky;

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích;

Program restaurování movitých kulturních památek – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

frame-scrollup