Zpráva

Regionální lesnický program

Koncem roku 2007 byl dokončen "Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje" (RLP), který zpracovala Fakulta lesnická a dřevařská, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno. RLP je jedním z podpůrných dokumentů regionálního významu v lesnictví v Moravskoslezském kraji.

Zpracování tohoto projektu proběhlo na základě smlouvy o dílo č. 45/2007/KŘ, ze dne 22. 1. 2007, kde zadavatelem na zpracování díla je Moravskoslezský kraj a zhotovitelem je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.

Cílem RLP bylo vytvoření uceleného přehledu o stavu lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, stanovení cílů a nástrojů při prosazování mezinárodní, státní a především regionální lesnické politiky až do úrovně vlastníků lesů, za předpokladu respektování jejich práv a zájmů při hospodaření v lesích. RLP vychází z podrobné analýzy současného stavu a srozumitelným způsobem navrhuje další nezbytné kroky k vytvoření uceleného a stabilního systému lesního hospodářství v kraji. RLP rovněž řeší příslušnost orgánů státní správy lesů k jednotlivým opatřením dle současné legislativy, závazky a postupy kraje vyplývající z Národních lesnických programů I a II (NLP II před schválením) a dalších koncepčních materiálů vázaných k lesům.

frame-scrollup