Zpráva

Zpracování osobních údajů - Odbor kancelář hejtmana kraje

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování 
Postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí Jméno, příjmení , adresa, rodné číslo vlastníka věcného prostředku Ministerstvo obrany České republiky, Krajské vojenské velitelství po dobu trvání požadavku oprávněných subjektů
Postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, kvalifikace vhodných osob. Ministerstvo obrany České republiky, Krajské vojenské velitelství po dobu trvání požadavku oprávněných subjektů
Zpracování žádostí o dotace a poskytování dotací
  1. žadatelé o dotace a příjemci dotací - jméno, příjmení, titul, bydliště, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
  2. osoby jednající za žadatele a příjemce - jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
kontrolní orgány po dobu vyřizování žádosti o dotaci, po dobu účinnosti smlouvy a poté po dobu archivace 5 let
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zpracování databází žadatelů o dotace z oblasti volného času dětí a mládeže, sportu, prevence rizikových projevů chování, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje
  1. žadatelé o dotace a příjemci dotací - jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikání, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
  2. osoby jednající za žadatele a příjemce - jméno, příjmení, titul, funkce, údaje z veřejně přístupných evidencí
pracovní skupina 10 let
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců nejsou max. 15 let
frame-scrollup