Zpráva

Ovzduší a zdraví (5.část) - nádorová onemocnění

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám po kratší přestávce předkládá další článek z cyklu „Ovzduší a zdraví“, tentokrát na téma nádorová onemocnění.

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni. Příčina jejich vzniku spočívá ve ztrátě kontroly organismu nad dělením buněk. Nádorová onemocnění jsou v ČR druhou nejčastější příčinou smrti. Ročně umírá na tento typ onemocnění více než 27 tisíc osob.

Na vznik nádorových buněk a jejich následný rozvoj má vliv celá řada faktorů. Za nejvýznamnější lze považovat faktory, které utvářejí způsob života – životní styl. Jedná se například o stravovací návyky, kouření. Do této skupiny patří i nadměrná psychická zátěž a stres, které mohou oslabit imunitní systém. Významným faktorem jsou genetické dispozice. Vliv životního a pracovního prostředí se projevuje expozicí ultrafialovému záření, plísním, chemickým látkám, které jsou obsaženy v ovzduší, ve vodě pocházející z přírodních zdrojů nebo z činnosti člověka (těžké kovy, aromatické uhlovodíky apod.). V případě nádorových onemocnění se zcela zásadním způsobem uplatňuje úroveň zdravotnických služeb a lékařské péče, zejména prevence.

Jedním z nejvýznamnějších zdravotních ukazatelů je tzv. standardizovaná úmrtnost (SDR). Je charakterizována jako teoretická intenzita úmrtnosti v reálné populaci přepočítávaná na 100 000 osob ve vztahu k věkové struktuře populace.

Standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary celkem – zdroj ÚZIS

 

MSK

ČR

muži

ženy

muži

ženy

2000

354,3

184,3

326,6

178,6

2001

351,7

177,9

317,3

179,0

2002

342,5

174,4

323,2

175,3

2003

333,4

170,0

321,0

177,4

2004

340,4

180,7

315,1

172,9

2005

299,1

167,8

296,7

166,0

2006

298,4

163,2

286,8

164,9

2007

286,3

155,4

277,5

157,0

2008

296,5

152,4

272,8

155,2

2009

281,7

153,0

268,9

150,7

2010

282,6

150,5

266,9

149,5

2011

277,1

152,7

249,2

146,4

2012

262,1

150,2

243,2

145,0

V případě standardizované úmrtnosti z hlediska nádorových onemocnění zaznamenáváme z dlouhodobého hlediska v MS kraji mírný pokles, výraznější u mužů. U žen je od roku 2002 situace v případě MS kraje a ČR srovnatelná.

V souvislosti s ovzduším je nejvýznamnějším zdrojem expozice cizorodým látkám dýchací soustava. Rakovina plic a dýchacích cest patří mezi nejčastější druhy nádorových onemocnění, zejména u mužů.

Standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33, 34) – zdroj ÚZIS

 

MSK

ČR

muži

ženy

muži

ženy

2000

93,3

15,7

90,2

18,2

2001

95,7

18,7

85,8

19,1

2002

87,0

16,3

84,1

18,2

2003

87,1

15,1

81,0

18,9

2004

91,1

17,8

82,1

18,6

2005

81,0

15,9

77,2

18,8

2006

71,8

19,2

73,8

19,7

2007

77,5

16,8

71,3

19,1

2008

67,9

18,0

67,6

19,3

2009

67,4

18,1

67,0

18,9

2010

66,7

19,8

66,2

19,5

2011

72,1

18,5

63,0

20,7

2012

65,3

21,2

60,3

21,2

Z tabulky a grafu vyplývá, že standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary dýchacího ústrojí u mužů v MS kraji je mírně vyšší než v rámci celé České republiky. Z dlouhodobého pohledu se situace vyvíjí pozitivně, zaznamenáváme pokles. U žen je úmrtnost v MS kraji srovnatelná s ČR, tendence je naopak nepříznivá, dochází k pozvolnému mírnému nárůstu.

Incidence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušek a plic (C33, 34) – zdroj ÚZIS

Incidence znamená podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců (nových případů) za dané časové období a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Charakterizuje dynamiku onemocnění v populaci.

 

muži

ženy

MSK

ČR

MSK

ČR

1999

109,7

95,7

18,2

19,1

2000

103,9

94,3

18,3

21,2

2001

100,2

89,9

22,0

21,1

2002

93,4

89,8

16,7

20,7

2003

98,9

88,9

18,5

20,3

2004

90,8

89,6

18,8

22,6

2005

89,3

85,4

18,7

22,5

2006

74,8

81,9

20,6

23,0

2007

82,1

81,5

22,2

24,2

2008

76,9

80,8

22,3

24,2

2009

72,2

76,2

23,1

25,1

2010

80,0

76,7

23,2

24,6

Incidence zhoubných nádorů dýchacího ústrojí potvrzuje situaci, která již byla popsána v případě standardizované úmrtnosti na tento typ onemocnění. U mužů v MS kraji je od roku 2004 srovnatelná nebo mírně nižší než v rámci celé ČR. V dlouhodobém vývoji incidence zaznamenáváme pokles. Naopak u žen je v MS kraji i v ČR tendence nepříznivá, dochází k pozvolnému nárůstu incidence.

V kartogramech je uvedena situace v ČR dle jednotlivých krajů za období 1977 až 2010. MS kraj se jak v případě mužů, tak u žen řadí z hlediska incidence k celostátnímu průměru.

frame-scrollup