Zpráva

Dobrovolná dohoda mezi krajem a provozovateli

Díky iniciativy kraje a nad rámec celostátní legislativy byla zpracována Deklarace porozumění v oblasti ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji pro zdroje podléhající regulaci. Principem této deklarace je posunutí doby regulace už do tzv. fáze upozornění – informační prahové hodnoty, což prakticky znamená, že provozovatelé vyjmenovaných zdrojů začnou regulovat ještě před vyhlášením regulační prahové hodnoty a tím napomůžou snížit negativní důsledky na její průběh. Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bylo ověřeno, že firmy, které deklaraci podepsaly (např. ArcelorMittal Ostrava a.s.; OKK Koksovny, a.s., apod.), uvedená vybraná opatření schválená pro regulaci realizují již při vyhlášení informační prahové hodnoty a tím se do ovzduší denně dostane o cca 20 % méně prachu z těchto provozů, než jim ukládala česká legislativa.

frame-scrollup