Zpráva

Podnikání v zemědělství

Dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství") je zemědělským podnikatelem osoba, která provozuje zemědělskou výrobu, a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu, kterým je právě zákon o zemědělství. Ten v § 2f odst. 1 stanoví, že fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2 a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby, podle předpisu Evropských společenství, je povinna se zaevidovat.

Zákon do platné právní úpravy přináší definici zemědělského podnikatele (§ 2e odst. 1), definici zemědělské výroby (§ 2e odst. 3). V § 2f odst. 2 zákona o zemědělství je pak uvedeno, jaké jsou podmínky pro zaevidování zemědělského podnikatele příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (dále jen "obecní úřad").

Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad, pokud žadatel dosáhl věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, prokáže znalost českého jazyka (neplatí pro občana České republiky nebo pro občana členského státu Evropské unie).


Správní poplatky

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1.000,- Kč, změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč a za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100,- Kč.


29. 5. 2020
frame-scrollup