Zpráva

Upozornění na legislativní změny

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Dne 5. 8. 2016 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“). Nová právní úprava značně mění podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování.

Základní informace k zákonu o spotřebitelském úvěru:

- Účinnost zákona o spotřebitelském úvěru je od 1. 12. 2016.

- Dle ustanovení § 169 zákona o spotřebitelském úvěru ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka (dále jen „ČNB“) rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. To však jen za předpokladu, že žadatel o povolení podá žádost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

- Vzhledem k tomu, že zákon o spotřebitelském úvěru nabude účinnosti 1. 12. 2016, musejí stávající poskytovatelé spotřebitelských úvěrů podat žádost o povolení (licenci) k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do 28. 2. 2017. Stávající poskytovatelé, kteří stihnou do uvedeného data žádost o povolení nebankovního poskytovatele úvěrů na ČNB podat, mohou svou činnost vykonávat do doby, než ČNB pravomocně rozhodne o jejich žádosti, nejdéle však do 31. 5. 2018.

frame-scrollup