Zpráva

Profil Morávky

Neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným profilem odkrývajícím předkvarterní podloží, vytvořeny skalní prahy a peřeje.

Katastrální území: Staré Město u Frýdku-Místku, Frýdek, Dobrá u Frýdku-Místku
Výměra: 49,64 ha
Nadmořská výška: 298 – 319 m
Vyhlášeno: 1990

Koryto řeky i její opuštěná ramena jsou zahloubena až na výchozy skalního podloží do fluviálních štěrkových akumulací náplavového kužele. Povodněmi v devadesátých letech 20. století bylo koryto v úseku chráněného území značně vymyto a zvětšila se plocha obnaženého skalního podkladu.

Lesy lemující tok nejsou lužními lesy v pravém slova smyslu, neboť vodní tok je zahlouben 3 – 7 m oproti říční terase. Zachovaly se zbytky věkově a druhově diferencovaných, přírodě blízkých porostů. Většinou však byly lesy přeměny na stejnověké listnaté porosty, ve kterých převládá lípa malolistá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v příměsi vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix caprea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides). Zajímavá je populace olše šedé (Alnus incana), která sestupuje podél toku z vyšších vegetačních stupňů, a dnes již mizejícího jilmu vazu (Ulmus laevis).

Na nezarostlých štěrkových náplavech Morávky lze najít vzácné druhy bezobratlých – pavouka Arctosa cinerea, marši Tetrix tuerki a saranče Sphingonotus coerulans. V samotném toku žije kromě běžných druhů ryb pstruhového pásma také ohrožená střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Podél řeky hnízdí v hojném počtu pisík obecný (Actitis hypoleucos).

frame-scrollup