Zpráva

Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti

- hodnocení v letech 2004 a 2005

Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji si klade za cíl zmapovat přístupnost veřejných staveb na území Moravskoslezského kraje pro osoby se zdravotním postižením a vytvořit tak podmínky pro zlepšení kvality života nejen pro obyvatele s pohybovými či smyslovými problémy, ale i pro rodiče s kočárky, seniory, malé děti a ostatní občany s momentálním handicapem. Základním smyslem projektu je vyhotovení korektní obecné metodiky pro posuzování veřejných budov (škola, banka, úřad, pošta, kulturní zařízení) z hlediska bezbariérovosti. Následuje aplikace metodiky, tj. detailní průzkum konkrétních objektů, celkové zhodnocení jednotlivých kriterií z titulu bezbariérovosti a zhotovení pasportu. Navazovat budou další fáze průzkumů a uživatelská aplikace. Úkol je obsažen v Moravskoslezském krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením schváleném usnesením krajského zastupitelstva č. 21/836/1 dne 26. 2. 2004.


Závěrečná zpráva z projektu Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji – hodnocení v letech 2004 a 2005

duben 2007

Obsah:

 1. Úvod
 2. Kritéria hodnocení
 3. Šetření v roce 2004
 4. Šetření v roce 2005

1. Úvod

Průzkum bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji si klade za cíl zmapovat přístupnost veřejných staveb na území Moravskoslezského kraje pro osoby se zdravotním postižením a vytvořit tak podmínky pro zlepšení kvality života nejen pro obyvatele s pohybovými či smyslovými problémy, ale i pro rodiče s kočárky, seniory, malé děti a ostatní občany s momentálním handicapem. Úkol je obsažen v Moravskoslezském krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením schváleném usnesením krajského zastupitelstva č. 21/836/1 dne 26. 2. 2004.

Základním úkolem projektu je vyhotovení korektní obecné metodiky pro posuzování veřejných budov z hlediska bezbariérovosti. Jedná se především o budovy typu škola, banka, úřad, pošta, kulturní zařízení. Následuje aplikace metodiky, tj. detailní průzkum konkrétních objektů, celkové zhodnocení jednotlivých kriterií z titulu bezbariérovosti a zhotovení pasportu. Smyslem práce je zjištění základních informací o skutečné funkci bezbariérovosti složek občanské vybavenosti jako východisko k řešení problému přístupnosti staveb. Celková koncepce vycházela především z ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Obecně bylo šetřeno a hodnoceno zabezpečení užívání stavby z hlediska:

 1. osob s omezenou schopností pohybu, včetně osob trvale tělesně postižených TTP na vozíku a invalidy
 2. osob s omezenou schopností orientace, především osob slabozrakých a nevidomých

Celkem bylo stanoveno rozdělení do následujících sledovaných oblastí:

 1. Příjezdnost stavby a parkování
 2. Vlastní bezbariérový vstup do objektu
 3. Výtahy a zvedací plošiny
 4. Vnitřní prostory, manipulační plochy, informační zařízení
 5. Hygienická zařízení
 6. Mezinárodní symboly přístupnosti

Dalším krokem po vytvoření uvedené metodiky bylo vyhotovení polního formuláře pro nezbytné zaznamenávání získaných informací při průzkumu přímo v terénu. Vznikl tak Protokol o šetření na místě, který plně uspokojil výše uvedené požadavky a poskytl kvalitní potřebný prostor na zaznamenání všech nezbytných detailů.

2. Kritéria hodnocení

Pro celkovou klasifikaci vznikly tři obecné úrovně bezbariérovosti, do kterých musely být bezpodmínečně zařazeny všechny ze zkoumaných objektů. Obecně je lze charakterizovat následovně:

Kategorie A

Objekt je plně bezbariérový, zpravidla se jedná o novostavbu, případně objekt čerstvě rekonstruovaný, jenž splňuje všechny nezbytné podmínky bezbariérového přístupu do objektu (možnost příjezdu k objektu, parkování, vstup do objektu), pohybu v rámci objektu horizontálním i vertikálním (šířka dveří v interiéru, velikost prahů, šířka schodišťových ramen, parametry výtahů apod.), případně má doplňková zařízení (sociální zařízení upravena pro potřeby ZTP, bezbariérově řešené sprchy, informační systém objektu apod.).

Kategorie B

Objekt je pouze částečně bezbariérový. Většinou se jedná o objekt, který byl sice rekonstruován, ale podmínka bezbariérovosti nebyla akceptována ve všech směrech. Výsledkem je fakt, že některý z fundamentálních atributů bezbariérovosti není zastoupen (např. objekt školy má bezbariérově řešen vstup, ale sociální zařízení nejsou uzpůsobena pro ZTP, nebo objekt pošty nemusí splňovat podmínku vertikálního spojení pokud je funkční pouze v rámci vstupního podlaží apod.).

Kategorie C

Objekt je plně bariérový. Jde o objekty, které jsou prakticky nezměněné od počátku své existence (po celou dobu exploatace objektu) a jejich bariéry jsou natolik rozsáhlé a zásadní, že nesplňují podmínky bezbariérovosti ve dvou i více směrech. Nápravná opatření s tím související jsou mnohdy velmi nákladná a často také neefektivní vzhledem k dispozici a charakteru stavby.

3. Šetření v roce 2004

Předmětem šetření v roce 2004 byly vybrané stavby obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů (U), školských zařízení (S) a stavby pošt (P) uvedené v seznamu, který byl vypracován ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Celkem byl proveden průzkum u 418 objektů v rámci 22 obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje.

Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů (škol, pošt a úřadů samopráv – obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů) reprezentuje následující tabulka:

Tab.1 – Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů
hodnocení pošta škola úřad pošta škola úřad
A 14 5 7 13% 2% 6%
B 50 37 46 48% 18% 43%
C 41 161 53 39% 79% 49%
N   2 2   2% 2%
celkem 105 205 108  
418

Závěr:

Z výsledků šetření je zřejmé, že stavby školských zařízení, ve většině případů nesplňují požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Řada školských zařízení, která mají ve svém názvu "škola pro zdravotně postižené" nebo "škola pro děti s více vadami" není řešena bezbariérově.

Stavby pošt se jeví z průzkumu bezbariérové přístupnosti sledovaných objektů občanské vybavenosti poměrně nejlépe – cca 60 % budov dobře nebo alespoň částečně vyhoví.

Z budov obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů, jejichž bezbariérová přístupnost je nezbytná a byla také již mnohými rekonstrukcemi započata, je podle průzkumu částečně vyhovujících cca 50%.

Šetření v roce 2005

Předmětem šetření v roce 2005 byly vybrané stavby správ sociálního zabezpečení, katastrálních úřadů, finančních úřadů, bankovních institucí, divadel, kin a dalších kulturních zařízení a vybrané stavby ubytovacích zařízení uvedené v seznamu, který byl vypracován ve spolupráci s Moravskoslezským krajským úřadem.

Provedení celého průzkumu stanovených objektů na území Moravskoslezského kraje vyžadovalo unifikovaný postup všech řešitelů stanovený předem vytvořenou metodikou. Pro tyto potřeby byla vyhotovena Metodika screeningu bezbariérové přístupnosti vybraných staveb občanského vybavení v Moravskoslezském kraji v roce 2005. Metodika vychází z již prověřené metodiky použité v roce 2004 a je doplněna na základě získaných zkušeností. Cílem provedených změn v metodice je získání relevantnějších údajů pro hodnocení přístupnosti staveb.

Celkem byl proveden průzkum u 252 objektů v rámci 22 obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Mezi objekty byly zahrnuty tyto typy staveb:

 • SZ (správa sociálního zabezpečení)
 • SP (sociální podpora)
 • KU (katastrální úřad)
 • FU (finanční úřad)
 • BN (banka)
 • UZ (ubytovací zařízení)
 • DI (divadlo)
 • KI (kino)
 • KO (kultura ostatní)
Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů v absolutních četnostech
typ objektu hodnocení celkem
A B C nehodnoceno
KO 9 17 33 1 60
BN 17 20 17 0 54
UZ 3 6 25 0 34
SP 4 10 17 0 31
KI 2 7 21 0 30
FU 3 6 9 0 18
DI 1 4 5 0 10
KU 1 3 5 0 9
SZ 2 1 3 0 6
celkem 42 74 135 1 252
Přehled celkového hodnocení jednotlivých typů objektů v relativních četnostech
typ objektu hodnocení nehodnoceno
A B C
KO 15% 28% 55% 2%
BN 31% 37% 31% 0
UZ 9% 18% 74% 0
SP 13% 32% 55% 0
KI 7% 23% 70% 0
FU 17% 33% 50% 0
DI 10% 40% 50% 0
KU 11% 33% 56% 0
SZ 33% 17% 50% 0
Celkový přehled počtu klasifikovaných objektů dle jednotlivých obcí v rámci MSK:
název obce BN DI FU KI KO KU SP SZ UZ celkem
Bílovec 1 - - 1 2 - - - 1 5
Bohumín 2 - 1 1 1 - 1 - 1 7
Bruntál 2 1 1 1 3 1 1 1 2 13
Český Těšín 2 - 1 1 3 - 1 - 2 10
Frenštát pod Radhoštěm 1 - - 1 2 - 1 - - 5
Frýdek-Místek 2 - 1 2 5 1 1 1 1 14
Frýdlant nad Ostravicí 1 - 1 1 1 - 1 - - 5
Fulnek 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5
Havířov 4 - 1 2 4 1 1 - 3 16
Hlučín 2 - 1 1 1 - 1 - - 6
Jablunkov 1 - - 1 2 - 1 - 1 6
Karviná 2 - 1 3 1 1 2 1 2 13
Kopřivnice 2 - 1 1 4 - 1 - - 9
Kravaře - - - - 2 - 2 - - 4
Krnov 2 1 1 1 2 1 1 - 3 12
Město Albrechtice 1 - - - - - 1 - - 2
Nový Jičín 2 1 1 2 3 1 1 1 1 13
Odry 1 - - 1 1 - 1 - 1 5
Opava 2 2 1 2 2 1 1 1 3 15
Orlová 3 - 1 1 1 - 1 - - 7
Osoblaha - - - - - - 1 - - 1
Ostrava 10 4 3 4 15 1 3 1 10 51
Příbor 1 1 - 1 - - 1 - - 4
Rýmařov 1 - - - 1 - 1 - - 3
Studénka 2 - - - - - 1 - - 3
Třinec 3 - 1 1 2 1 1 - 1 10
Vítkov 1 - - - - - 1 - - 2
Vratimov 1 - - 1 1 -   - - 3
Vrbno pod Pradědem 1 - - - - - 1 - 1 3
celkem 54 10 18 30 60 9 31 6 34 252

Závěr:

Dle jednotlivých typů staveb lze určit, že nejlépe jsou z hlediska bezbariérové přístupnosti vybaveny stavby typu banky a správy sociálního zabezpečení, nejhůře naopak ubytovací zařízení a bohužel také divadla a kina.

frame-scrollup