Zpráva

Interreg V-A — Česká republika – Polsko

Projekt technické pomoci „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR 2018-2020“ reg. č. „CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001574“

Vedoucí partner - Moravskoslezský kraj

Partner projektu bez finančního příspěvku - Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Projekt je realizován v období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Celkový rozpočet projektu je 66.143 EUR, z toho výše finanční podpory z Evropské Unie činí 56.221,55 EUR a ze státního rozpočtu 3.307,15 EUR.

Cílem projektu je zvýšení zájmu o Program Interreg V-A Česká republika – Polsko u potenciálních žadatelů a příjemců, zlepšit informovanost o Programu, eliminovat nekvalitně připravené projekty, podporovat absorpční kapacitu na území Moravskoslezského kraje a partnerského kraje na polské straně hranice.

Aktivity Regionálního subjektu – Moravskoslezského kraje, které jsou realizovány:

 • poradenství a konzultační činnosti pro potenciální žadatele při přípravě projektových záměrů a následně projektových žádostí,
 • semináře, školení a konzultační dny pro žadatele a příjemce v Programu,
 • podpora propagace Programu a výsledků,
 • spolupráce se subjekty v implementační struktuře Programu – Řídícím orgánem, Společným sekretariátem, Kontrolorem, Regionálními subjekty, Euroregiony a dalšími subjekty na obou stranách česko-polské hranice.

Aktuality:

Konference „PROGRAM, KTÓRY ZMIENIA  POLSKO-CZESKIE POGRANICZE”

Dne 24. 10. 2019 proběhla v Bielsko-Białe (PL) polsko-česká konference pod názvem „PROGRAM, KTÓRY ZMIENIA  POLSKO-CZESKIE POGRANICZE“. 

 

Školení pro příjemce v Interreg V-A ČR – PL

proběhlo 26. 9. 2019 v předsálí zastupitelstva kraje D 200 na Moravskoslezském kraji - Krajském úřadě v Ostravě.

Školení bylo určeno příjemcům z Moravskoslezského kraje v Programu Interreg V-A ČR – Polsko, kteří mají schváleno spolufinancování projektu. 

Pozvánka (formát pdf, velikost 170 kB)

Newsletter:

Newsletter – březen 2018 s informacemi o aktivitách a aktualitách v Programu (formát pdf, velikost 306 kB)

Vyhledávání partnera v PO 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti - nabídka spolupráce/partnerství - Czantoria (formát pdf, velikost 123 kB)

Výzvy k předkládání projektů

Aktuální výzvy k předkládání projektů jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci  - Výzvy k předkládání projektů a přehled schválených projektů -  http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu

Příklady dobré praxe

Interreg V-A Česká republika – Polsko 2017- 2020 podporuje společné česko-polské projekty z prostředků Evropské unie. Realizované projekty v programech přeshraniční spolupráce České republiky a Polska přispívají k využití rozvojového potenciálu příhraničního území a odstraňování bariér. Podporují integraci a spolupráci občanů a subjektů v česko-polském příhraničí v posledních více jak deseti letech. S příklady projektů se můžete seznámit v sekci Dobrá praxe na stránkách programu - http://www.cz-pl.eu/dobra-praxe . Formou krátkých filmů jsou projekty dobré praxe ke shlédnutí i na youtube https://www.youtube.com/channel/UCu5MJyHbW3fjKzO--67vFog .

Soutěž pro žáky středních a studenty vysokých škol "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ / WYMYŚL PROJEKT-WYGRAJ STAŻ“

Společný sekretariát ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj vyhlašuje soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ / WYMYŚL PROJEKT-WYGRAJ STAŻ". Podrobné informace k soutěži jsou uvedena v Pravidlech soutěže, které jsou na webových stránkách Programu – www.cz-pl.eu/konkurs.

Ulotka Polski (formát jpg, velikost 378 kB)

Leták CZ (formát jpg, velikost 372 kB)


Výroční akce Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Slezské vojvodství, spolu s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Śląsk Cieszyński/Těšínské Slezsko a Společným sekretariátem Programu Interreg V-A — Česká republika – Polsko si Vás dovoluje pozvat na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné – na významném místě, které leží na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska.
Výroční akce je skvělou příležitostí k prezentaci výsledků realizace Programu v česko-polském pohraničí a poskytuje také možnost předávání informací o komplexní podpoře rozvoje česko-polské hranice pomocí evropských fondů a umožňuje výměnu zkušeností mezi příjemci a zástupci implementačních orgánů.
Účastníci budou mít nejenom možnost zúčastnit se konference týkající se Programu, ale také poznat kulturní dědictví této oblasti, místa realizace projektů během poznávacího výletu Study Tour a aktivně se zúčastnit přeshraničního Běhu přátelství Interreg kolem hory Złoty Groń.

Srdečně Vás zveme k účasti na Výroční akci Programu.
K účasti na Výroční akci se musí účastníci zaregistrovat a uvést dny a doprovodné akce, kterých se hodlají zúčastnit https://ewt.slaskie.pl/czytaj/wydarzenie_roczne_cz_pl. Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem. Počet míst je omezen.

K účasti na Výroční akci Programu jste srdečně zváni.

Přílohy:

1. Program Výroční akce (formát pdf, velikost 573 kB)

2. Program Study Tour (formát pdf, velikost 390 kB)

3. Informace o ubytování, dopravě a běhu (formát pdf, velikost 239 kB)

Výroční akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko.


VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERA - s problémy vyhledávání partnera vám pomůže nabídka partnerství, nabídky ze strany polských partnerů jsou dostupné na stránkách programu.
Pokud vám žádná z uveřejněných nabídek partnerství nevyhovuje, přes vyplněný a zaslaný formulář na Společný sekretariát do Olomouce (js.olomouc@crr.cz) bude váš požadavek do seznamu zařazen.

Program a podmínky programu

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (dále též „Program“) byl schválen Evropskou komisí 23. června 2015. Navazuje na předchozí programy CBC Phare, Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro období 2007-2013. Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Celková částka alokovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci Programu pro období 2014-2020 činí více než 226 mil. EUR.

Tyto prostředky musí být na úrovni Programu doplněny o nezbytné spolufinancování ve výši 15 % z národních zdrojů České republiky a Polska. Spolufinancování z EFRR je možné do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Čeští partneři mohou rovněž požádat o spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši max. 5 % celkových způsobilých výdajů své části projektu.

Podporována témata v programu jsou rozdělena do čtyř prioritních os, ve kterých jsou určeny cíle a definována jednotlivá opatření.

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

Specifický cíl: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Opatření:

 1. Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
 2. Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice
 3. Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Specifický cíl: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Opatření:

 1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
 2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu
 4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů
 5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace

Specifický cíl: Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

Opatření:

 1. Příprava a realizace společného vzdělávání
 2. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 3. Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Specifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Opatření:

 1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
 2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
 3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

Předkládání projektových záměrů a žádostí

Záměry/žádosti jsou předkládány na základě výzev. Termíny výzev budou vždy zveřejněny na stránkách Programu www.cz-pl.eu . Žadatel je povinen předložit na Společný sekretariát (JS) nejprve projektový záměr (e‑mailem), k němuž mu JS poskytne stanovisko, které má doporučující charakter.

Projektovou žádost je třeba zpracovat v portálu pro vyplňování a podávání elektronické žádosti (mseu.mssf.cz) a Vedoucí partner ji musí podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Harmonogram aktuálních výzev v jednotlivých prioritních osách, archív ukončených výzev - http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu

Fond mikroprojektů

Je nástrojem určeným pro podporu projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

Podrobné informace o pravidlech realizace zastřešujících projektů na mikroprojekty najdete v Příručce pro Správce FM a v příručkách pro mikropříjemce jednotlivých Správců FM. Mikroprojekty budou podávány v rámci výzev vyhlášených jednotli­vými Euroregiony.

Finanční rámec mikroprojektů:

Dotace a maximální rozpočet mikroprojektu

Minimální dotace (v rámci všech dotčených PO) na mikroprojekt bez VP činí 2 000 EUR z EFRR, na mikroprojekt s VP pak 2 000 EUR z EFRR na každého partnera.

S ohledem na různý charakter mikroprojektů, pro jednotlivé prioritní osy platí odlišné maximální hodnoty dotace z EFRR.

V rámci PO 3 a PO 4 činí maximální dotace pro mikroprojekt bez VP 20 000 EUR z EFFR, kdežto u mikroprojektů s VP je to 40 000 EUR z EFRR (po 20 000 EUR z EFFR na národní část). Celkové výdaje mikroprojektu mohou činit maximálně dvojnásobek dotace (příslušně 40 000 EUR u mikroprojektů bez VP a 80 000 EUR u mikroprojektů s VP).

V rámci PO 2 činí maximální dotace pro mikroprojekt bez VP 30 000 EUR z EFRR, kdežto u mikroprojektů s VP je to 60 000 EUR z EFRR (max. 30 000 EUR z EFRR na národní část). Celkové výdaje mikroprojektu mohou činit maximálně dvojnásobek dotace (příslušně 60 000 EUR u mikroprojektů bez VP nebo 120 000 EUR u mikroprojektů s VP).

Maximální výše dotace je stanovena pro partnera mikroprojektu (u mikroprojektů s VP: také pro národní část mikroprojektu) a nelze ji překročit.

Správci Fondu mikroprojektů v Moravskoslezském kraji:

Euroregion Praděd – www.europraded.cz
Euroregion Silesia – www.euroregion-silesia.cz
Euroregion Těšínské Slezsko – www.euregio-teschinensis.eu
Euroregion Beskydy - www.euroregionbeskydy.cz

www.cz-pl.eu

Ostatní informace:

Newsletter – http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu/newsletter

Sociální sítě – facebook, youtube

Zveme Vás ke sledování kanálu Překračujeme hranice - Interreg V-A CZ/PL věnovaného problematice Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento kanál vznikl pro Vás, žadatele a příjemce programu a všechny zájemce o rozvoj česko-polského příhraničního území.

Plánujeme vysílání cyklu webinářů a tutoriálů věnovaných realizaci programu.

Jednotlivé díly budou věnovány:

 • pravidlům programu,
 • možnostem podpory,
 • postupům předkládání žádostí.

Poskytneme Vám praktické rady, které budete moci využít při zpracovávání projektového záměru a projektové žádosti.

Seznámíme Vás se způsobilými výdaji. Ukážeme, jak vyplnit rozpočet projektu a přílohy k žádosti předkládané českými a polskými partnery.

Promluvíme si s příjemci, kteří již projekty v rámci programu ukončili, a ukážeme výsledky jejich realizace.

Bude to právě Vaše aktivita na tomto kanálu, která bude mít významný vliv na to, co připravíme v dalších školicích materiálech. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte a budete sdílet své zkušenosti.

Přihlaste se k odběru kanálu a „likujte“ naši fanpage Překračujeme hranice – Interreg V-A Česká republika – Polska na Facebooku - https://www.facebook.com/InterregCZPL

Semináře

Konzultace

Osobní konzultace projektových záměrů a dalších dotazů k přípravě žádostí budou realizovány po dohodě s pracovníkem Regionálního subjektu:
Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Následné konzultace u pracovníků Jednotného sekretariátu v Olomouci:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Jednotný sekretariát
Hálkova 171/2, Olomouc, ČR
tel.: +420 582 777 435, e-mail: js.olomouc@crr.cz

Konzultační dny v PO 4 - Konzultační dny pro projekty předložené v PO4 proběhnou v Ostravě a v Liberci:

Ostrava
Dne 24. 4. 2017 na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
Zasedací místnost A313, od 9:00 do 17:00
Přihlašování na e‑mailu: jana.kaiduschova@msk.cz
Podrobnosti pozvánky Ostrava - Pozvánka česky (formát pdf, velikost 183 kB) Pozvánka polsky (formát pdf, velikost 185 kB)

Liberec
Dne 25. 4. 2017 - Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2,
Místnost č. 224 a 231, 2. podlaží, od 8:30 do 14:30
Přihlašování na e‑mailu: eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
Podrobnosti pozvánky Liberec - Pozvánka česky (formát pdf, velikost 171 kB) Pozvánka polsky (formát pdf, velikost 171 kB)

Konzultace projektových záměrů a obdržených stanovisek JS proběhnou za přítomnosti pracovníků Společného sekretariátu. Konzultace se konají společně za projekt jako celek za účasti partnerů z obou stran hranice. Konzultace nejsou povinné, v případě zájmu o účast je nutno se přihlásit prostřednictvím e‑mailové adresy uvedené v pozvánce.

frame-scrollup