Zpráva

Interreg V-A — Česká republika – Polsko

Projekt technické pomoci „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR 2018-2020“ reg. č. „CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001574“

Vedoucí partner - Moravskoslezský kraj

Partner projektu bez finančního příspěvku - Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Projekt je realizován v období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Celkový rozpočet projektu je 66.143 EUR, z toho výše finanční podpory z Evropské Unie činí 56.221,55 EUR a ze státního rozpočtu 3.307,15 EUR.

Cílem projektu je zvýšení zájmu o Program Interreg V-A Česká republika – Polsko u potenciálních žadatelů a příjemců, zlepšit informovanost o Programu, eliminovat nekvalitně připravené projekty, podporovat absorpční kapacitu na území Moravskoslezského kraje a partnerského kraje na polské straně hranice.

Aktivity Regionálního subjektu – Moravskoslezského kraje, které jsou realizovány:

 • poradenství a konzultační činnosti pro potenciální žadatele při přípravě projektových záměrů a následně projektových žádostí,
 • semináře, školení a konzultační dny pro žadatele a příjemce v Programu,
 • podpora propagace Programu a výsledků,
 • spolupráce se subjekty v implementační struktuře Programu – Řídícím orgánem, Společným sekretariátem, Kontrolorem, Regionálními subjekty, Euroregiony a dalšími subjekty na obou stranách česko-polské hranice.

Aktuality:

ONLINE informační seminář v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020

dne 8. 12. 2020 od 10 hodin prostřednictvím Teams proběhne ONLINE informační seminář v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, který se bude zabývat tématy k aktuální výzvě v PO4 – Spolupráce institucí a komunit, kvalitnímu zpracování a podání projektového záměru a projektové žádosti, komunikací s Kontrolorem a přiblížena bude i příprava nového programové období 2021+.

V případě zájmu o seminář se přihlaste prostřednictvím e-mailu na jana.bartoskova@msk.cz, na základě přihlášení vám bude do e-mailu zaslán odkaz na seminář.

Pozvánka - Ostrava (formát pdf, velikost 99 kB)

Online školení PO4 - Spolupráce institucí a komunit - 12. 11. 2020

Avízované školení týkající se vyhlášené výzvy Prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit se uskuteční formou videokonference. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Programu - https://www.cz-pl.eu/konference-skoleni-seminare-konzultace-open-day/skoleni . 


Využití výstupu projektu – Metodická příručka – učebnice PODNIKAVOST NEZNÁ HRANIC

V rámci projektu FIRMIČKY – SPOLEČNÁ CESTA K PODNIKAVOSTI NA ŠKOLÁCH, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154, je jedním z výstupu dvojjazyčná česko-polská metodická příručka – učebnice PODNIKAVOST NEZNÁ HRANIC, která je určena všem pedagogům, rodičům a přátelům školy v přípravě žáků na profesní život po skončení studia. Informace o projektu a učebnici naleznete na webových stránkách www.mikrofirmy.info .


Interreg V-A Česká republika – Polsko 2017 – 2020 jako nástroj rozvoje přeshraničních vazeb a podpory územního rozvoje v česko-polském příhraničí jehož finanční prostředky výrazně přispívají k rozvoji příhraničních regionů v různých oblastech.
Alokace celého Programu představuje více jak 226 miliónů EUR podpory z EFRR.
Souhrn podpořených projektů k 17. 6. 2020 je k dispozici na stránkách programu - https://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu .
Partneři z Moravskoslezského kraje spolu s partnery z Polské republiky realizují více jak 60 projektů:

Prioritní osa 1 - Společná řízení rizik

Specifický cíl - Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Alokace

12 610 712,00

Podpořeno celkem v programu

8 projektů

12 150 022,04

Podpořeno - partneři v Moravskoslezském kraji

4 projekty

9 324 068,24

Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Specifický cíl - Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Alokace

138 733 026,00

Podpořeno celkem v programu

68 projektů (vč. náhradních)

145 151 187,23

Podpořeno - partneři v Moravskoslezském kraji

23 projektů (vč. náhradních)

31 576 670,14

Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace

Specifický cíl - Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

Alokace

10 179 978,00

Podpořeno celkem v programu

19 projektů

9 797 604,60

Podpořeno - partneři v Moravskoslezském kraji

11 projektů

6 165 699,54

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Specifický cíl - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Alokace

54 519 432,00

Podpořeno celkem v programu

68 projektů

54 891 836,62

Podpořeno - partneři v Moravskoslezském kraji

25 projektů

11 662 738,02

Prioritní osa 5 - Technická pomoc – určeno pro implementační strukturu Programu

Alokace

10 573 302,00

Podpořeno celkem v programu

41 projektů

8 898 377,36

Realizované a již dokončené projekty (včetně projektů ve fondu mikroprojektů) jsou dostupné v Mapě projektů serveru dotaceEU.cz.
S příklady projektů dobré praxe je možnost se seznámit na Virtuální výstavě realizovaných projektů v Programu Interreg V-A ČR-PL.


Virtuální výstava realizovaných projektů v Programu Interreg V-A ČR-PL

V roce 2018 proběhl ve spolupráci Regionálních subjektů Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství v rámci Programu propagační grant pod názvem „Putování projektů dobré praxe realizovaných v Interreg V-A ČR-PL po Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství“ / "Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w Interreg V-A CR-PL na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego".

V rámci grantu bylo zhotoveno 20 propagačních roll upů (10 v polštině, 10 v češtině), které prezentovaly realizované projekty partnerů z Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. Projekty dobré praxe bylo možno shlédnout na různých místech v obou regionech a prezentovány byly i během školení, seminářů, konferencí a dalších propagačních akcí v Programu.

Tím, že o výstavu byl velký zájem, Slezské vojvodství se v roce 2019 rozhodlo připravit její pokračování a vybralo další projekty jako příklady dobré praxe, které rovněž byly prezentovány na různých informačních a propagačních setkáních v rámci Programu.

V souvislosti s nepředvídatelnou situací spojenou s COVID-19, která způsobila omezení v realizaci fyzických propagačních a jiných aktivit v Programu a tedy i prezentaci projektů v rámci výstavy. Existuje však možnost, jak jiným způsobem přiblížit realizované projekty v Programu široké veřejnosti, a proto byla připravena internetová verze, kterou se vám představuje.

Jste srdečně zváni k návštěvě projektů dobré praxe!

https://ewt.slaskie.pl/czytaj/wirtualniepl_cz
https://ewt.slaskie.pl/czytaj/wirtualnie_z_polsko_czeskimi_projektami


Konference „PROGRAM, KTÓRY ZMIENIA  POLSKO-CZESKIE POGRANICZE”

Dne 24. 10. 2019 proběhla v Bielsko-Białe (PL) polsko-česká konference pod názvem „PROGRAM, KTÓRY ZMIENIA  POLSKO-CZESKIE POGRANICZE“. 


Školení pro příjemce v Interreg V-A ČR – PL

proběhlo 26. 9. 2019 v předsálí zastupitelstva kraje D 200 na Moravskoslezském kraji - Krajském úřadě v Ostravě.

Školení bylo určeno příjemcům z Moravskoslezského kraje v Programu Interreg V-A ČR – Polsko, kteří mají schváleno spolufinancování projektu. 

Pozvánka (formát pdf, velikost 170 kB)

 


Program a podmínky programu

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (dále též „Program“) byl schválen Evropskou komisí 23. června 2015. Navazuje na předchozí programy CBC Phare, Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro období 2007-2013. Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Celková částka alokovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci Programu pro období 2014-2020 činí více než 226 mil. EUR.

Tyto prostředky musí být na úrovni Programu doplněny o nezbytné spolufinancování ve výši 15 % z národních zdrojů České republiky a Polska. Spolufinancování z EFRR je možné do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Čeští partneři mohou rovněž požádat o spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši max. 5 % celkových způsobilých výdajů své části projektu.

Podporována témata v programu jsou rozdělena do čtyř prioritních os, ve kterých jsou určeny cíle a definována jednotlivá opatření.

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

Specifický cíl: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Opatření:

 1. Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
 2. Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice
 3. Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Specifický cíl: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Opatření:

 1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
 2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu
 4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů
 5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace

Specifický cíl: Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

Opatření:

 1. Příprava a realizace společného vzdělávání
 2. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 3. Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Specifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Opatření:

 1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
 2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
 3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

Předkládání projektových záměrů a žádostí

Záměry/žádosti jsou předkládány na základě výzev. Termíny výzev budou vždy zveřejněny na stránkách Programu www.cz-pl.eu . Žadatel je povinen předložit na Společný sekretariát (JS) nejprve projektový záměr (e‑mailem), k němuž mu JS poskytne stanovisko, které má doporučující charakter.

Projektovou žádost je třeba zpracovat v portálu pro vyplňování a podávání elektronické žádosti (mseu.mssf.cz) a Vedoucí partner ji musí podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Harmonogram aktuálních výzev v jednotlivých prioritních osách, archív ukončených výzev - http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu

Fond mikroprojektů

Je nástrojem určeným pro podporu projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

Podrobné informace o pravidlech realizace zastřešujících projektů na mikroprojekty najdete v Příručce pro Správce FM a v příručkách pro mikropříjemce jednotlivých Správců FM. Mikroprojekty budou podávány v rámci výzev vyhlášených jednotli­vými Euroregiony.

Finanční rámec mikroprojektů:

Dotace a maximální rozpočet mikroprojektu

Minimální dotace (v rámci všech dotčených PO) na mikroprojekt bez VP činí 2 000 EUR z EFRR, na mikroprojekt s VP pak 2 000 EUR z EFRR na každého partnera.

S ohledem na různý charakter mikroprojektů, pro jednotlivé prioritní osy platí odlišné maximální hodnoty dotace z EFRR.

V rámci PO 3 a PO 4 činí maximální dotace pro mikroprojekt bez VP 20 000 EUR z EFFR, kdežto u mikroprojektů s VP je to 40 000 EUR z EFRR (po 20 000 EUR z EFFR na národní část). Celkové výdaje mikroprojektu mohou činit maximálně dvojnásobek dotace (příslušně 40 000 EUR u mikroprojektů bez VP a 80 000 EUR u mikroprojektů s VP).

V rámci PO 2 činí maximální dotace pro mikroprojekt bez VP 30 000 EUR z EFRR, kdežto u mikroprojektů s VP je to 60 000 EUR z EFRR (max. 30 000 EUR z EFRR na národní část). Celkové výdaje mikroprojektu mohou činit maximálně dvojnásobek dotace (příslušně 60 000 EUR u mikroprojektů bez VP nebo 120 000 EUR u mikroprojektů s VP).

Maximální výše dotace je stanovena pro partnera mikroprojektu (u mikroprojektů s VP: také pro národní část mikroprojektu) a nelze ji překročit.

Správci Fondu mikroprojektů v Moravskoslezském kraji:

Euroregion Praděd – www.europraded.cz
Euroregion Silesia – www.euroregion-silesia.cz
Euroregion Těšínské Slezsko – www.euregio-teschinensis.eu
Euroregion Beskydy - www.euroregionbeskydy.cz

www.cz-pl.eu

Ostatní informace:

VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERA - s problémy vyhledávání partnera vám pomůže nabídka partnerství, nabídky ze strany polských partnerů jsou dostupné na stránkách programu.

Pokud vám žádná z uveřejněných nabídek partnerství nevyhovuje, přes vyplněný a zaslaný formulář na Společný sekretariát do Olomouce (js.olomouc@crr.cz) bude váš požadavek do seznamu zařazen.

Příklady dobré praxe

Interreg V-A Česká republika – Polsko 2017- 2020 podporuje společné česko-polské projekty z prostředků Evropské unie. Realizované projekty v programech přeshraniční spolupráce České republiky a Polska přispívají k využití rozvojového potenciálu příhraničního území a odstraňování bariér. Podporují integraci a spolupráci občanů a subjektů v česko-polském příhraničí v posledních více jak deseti letech. S příklady projektů se můžete seznámit v sekci Dobrá praxe na stránkách programu - http://www.cz-pl.eu/dobra-praxe . Formou krátkých filmů jsou projekty dobré praxe ke shlédnutí i na youtube https://www.youtube.com/channel/UCu5MJyHbW3fjKzO--67vFog .

Newsletter – http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu/newsletter

Sociální sítě – facebook, youtube

Zveme Vás ke sledování kanálu Překračujeme hranice - Interreg V-A CZ/PL věnovaného problematice Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento kanál vznikl pro Vás, žadatele a příjemce programu a všechny zájemce o rozvoj česko-polského příhraničního území.

Plánujeme vysílání cyklu webinářů a tutoriálů věnovaných realizaci programu.

Jednotlivé díly budou věnovány:

 • pravidlům programu,
 • možnostem podpory,
 • postupům předkládání žádostí.

Poskytneme Vám praktické rady, které budete moci využít při zpracovávání projektového záměru a projektové žádosti.

Seznámíme Vás se způsobilými výdaji. Ukážeme, jak vyplnit rozpočet projektu a přílohy k žádosti předkládané českými a polskými partnery.

Promluvíme si s příjemci, kteří již projekty v rámci programu ukončili, a ukážeme výsledky jejich realizace.

Bude to právě Vaše aktivita na tomto kanálu, která bude mít významný vliv na to, co připravíme v dalších školicích materiálech. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte a budete sdílet své zkušenosti.

Přihlaste se k odběru kanálu a „likujte“ naši fanpage Překračujeme hranice – Interreg V-A Česká republika – Polska na Facebooku - https://www.facebook.com/InterregCZPL

Konzultace

Osobní konzultace projektových záměrů a dalších dotazů k přípravě žádostí budou realizovány po dohodě s pracovníkem Regionálního subjektu:
Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Následné konzultace u pracovníků Jednotného sekretariátu v Olomouci:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Jednotný sekretariát
Hálkova 171/2, Olomouc, ČR
tel.: +420 582 777 435, e-mail: js.olomouc@crr.cz

 

frame-scrollup