Zpráva

Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji

Studie Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji (dále také „Studie“) byla zpracována za účelem zmapování situace v oblasti podpory začínajících firem v kraji. Výsledky Studie umožní Moravskoslezskému kraji lépe nastavit nástroje podpory tzv. start-upů, které připravuje v rámci realizace své Regionální inovační strategie (prioritní oblast A – Transfer technologií, specifický cíl A 3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups).

V Moravskoslezském kraji funguje řada zařízení, která deklarují, že plní funkci podnikatelského inkubátoru (dále také „PI“) či technologického parku. Jedná se o zařízení či instituce s různou právní subjektivitou i vlastnickou strukturou. Cílem zpracování Studie bylo v prvé řadě získat a ověřit informace, které uvedená zařízení prezentují buď na svých internetových stránkách (nebo jiným způsobem), a to zejména informace týkající se poskytování služeb začínajícím podnikatelům/firmám. Druhým krokem pak bylo vyhodnotit, zda tato zařízení naplňují znaky/funkce podnikatelského inkubátoru. Tyto a další související informace může Moravskoslezský kraj využít nejen při rozhodování, zda je vhodné a efektivní podporovat začínající firmy i prostřednictvím těchto zařízení, ale také při volbě odpovídající strategie komunikace a spolupráce s nimi.

frame-scrollup