Zpráva

Průzkum spokojenosti zahraničních investorů v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj uskutečnila v roce 2011 průzkum mezi zahraničními investory, kteří mají své provozy v Moravskoslezském kraji. Výsledky průzkumu byly ovlivněny ochotou managementu firem se na šetření účastnit. Dalším vlivem je bezpochyby skutečnost, že dle svého oboru podnikání a podnikatelských záměrů mají firmy rozdílný náhled na vhodnost zóny, dopravní napojení, vybavenost a jiné faktory a služby, k nimž se v šetření vyjadřovaly. Většina zjištění dává jen základní informace o názorech vedení firem na kladené dotazy a pro podrobné a úplné hodnocení jednotlivých zjištění by bylo zapotřebí zpracovat detailní průzkum, zaměřený na jednotlivé otázky.

V rámci průzkumu spokojenosti jednotlivých investorů v Moravskoslezském kraji bylo osloveno celkem 50 zahraničních investorů (firem) provádějící svoji činnost na 17 průmyslových zónách soustředěných v Moravskoslezském kraji. Účastnit se na průzkumu bylo ochotno 28 investorů (dále jen respondentů). Na základě účelně kladených dotazů na respondenty byly zpracovány výstupy tohoto šetření.

frame-scrollup