Zpráva

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje

Regionální akční plán (RAP) je souhrnný dokument, v němž jsou definovány společné představy o potřebách a skutečnosti směřování Evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů do území kraje (tematicky, územně).

  • Základní nástroj provazující aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami jednotlivých aktérů na území krajů.
  • Představuje klíčový podklad pro formulaci doporučení k územnímu a věcnému zacílení výzev ze strany řídících orgánů/ministerstev.
  • Tvoří se na období 2015–2020, s minimální aktualizací ve dvouletých intervalech (RAP je však možné aktualizovat dle potřeb).
  • Obsahuje indikativní finanční plán, popis způsobu řízení aktivit určených k naplnění regionálního akčního plánu, plán plnění indikátorů.

Zpracování Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje zajišťuje přípravu a schvaluje Regionální akční plán. Zpracování Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje zajišťuje dále sekretariát Regionální stálé konference, kterým je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Na tvorbě Regionálního akčního plánu se dále podílejí poradní skupiny Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje, které se zaměřují na problematiku dopravy, životního prostředí, vzdělávání a zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální oblast, dále na oblast podpory podnikání a výzkumu, veřejnou správu či kulturu.

Základním zdrojem pro tvorbu RAP MSK jsou podklady a data partnerů zapojených v Regionální stálé konferenci a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje, které jsou získávány na základě mapování absorpční kapacity. Účelem tohoto mapování je ověření absorpční kapacity v Moravskoslezském kraji (typy plánovaných projektů, připravenost projektových záměrů, finanční objem) s cílem vytvořit klíčový podklad k územnímu a věcnému zacílení výzev do našeho regionu.

Aktuální verze Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 20. 9. 2016 schválila aktualizovanou verzi Regionálního akčního plánu pro území Moravskoslezského kraje („RAP MSK“).  Tato aktualizovaná verze má sloužit jako podklad pro přípravu Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018 a pro zacílení výzev z relevantních operačních programů. Zároveň bude RAP MSK využit pro zhodnocení stávajícího nastavení podpory z národních dotačních programů nebo podnětem pro přípravu nových dotačních programů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se mapování absorpční kapacity pro účely tvorby a aktualizace Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje kontaktujte Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu MSK.

frame-scrollup