Zpráva

REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM SK-CZ

 

 

 

 

Výzvy a semináře:

Výzvy

 • 12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

  Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

  Typ výzvy: uzavřená

  Dátum vyhlásenia: 15.10.2020

  Dátum uzavretia:   15.1.2021

  Prioritní osa: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

  Investiční priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

  Specifický cíl:  1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Alokace výzvy:  2 920 000,- EUR

  Podrobnosti o výzvě jsou zveřejněny na webové stránce programu:  https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2020/399-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2020-12

  Archiv výzev

Semináře


O programu INTERREG V-A SK-CZ
O projektu Regionální poradenské centrum SK-CZ
Regionální poradenské centrum SK-CZ realizuje
Kontakty
Možnost hledání partnerů
O spolupráci Moravskoslezského kraje s Žilinským samosprávným krajem
Odkazy na partnery v dalších krajích
Důležité odkazy

Kontakty:

Kontakty pro konzultace v rámci Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika:

Vedoucí partner: Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Zajac, tel. +420 595 622 725, e-mail petr.zajac@msk.cz
Bc. Pavla Bazgierová, tel. +420 595 622 718, e-mail pavla.bazgierova@msk.cz 
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
web: www.msk.cz
adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Konzultační hodiny:

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 14:30
pátek 8:00 - 13:00

Hlavní přeshraniční partner: Žilinský samosprávný kraj

Kontaktní osoby:

Ing. Ivana Hanulová, tel. +421 41 5032 103, e-mail Ivana.Hanulova@zilinskazupa.sk
Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
web: http://www.zilinskazupa.sk/
adresa: Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Konzultace poskytujeme v pracovní době osobně, telefonicky nebo e‑mailem. V případě osobní konzultace je potřeba domluvit si termín předem.

Kontakty na řídící a národní orgán:

Řídicí orgán:
http://www.sk-cz.eu/sk/kontakty/

Národní orgán - MMR:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR

Možnost hledání partnerů:

Regionální poradenské centrum SK-CZ nabízí možnost propojování projektových záměrů nebo zprostředkování projektových partnerství v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ.

Cílem přeshraniční spolupráce je řešení společných problémů, hledání společných témat a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie. Přeshraniční rozměr přispívá k naplňování společných cílů.

Pokud máte nápad na projekt a hledáte partnera/partnery pro jeho realizaci, obraťe se na kontakt: petr.zajac@msk.cz.

Najdi partnera:

Databáze

O projektu Regionální poradenské centrum SK-CZ:

Název: Regionální poradenské centrum SK-CZ, Akronym: RPC SK-CZ

Vedoucím partnerem projektu je Moravskoslezský kraj, hlavním přeshraničním partnerem projektu je Žilinský samosprávný kraj.

Projekt je realizován v období 1.12.2017 - 30.11.2021.

Celkový rozpočet projektu je 224.636,88 € (za Moravskoslezský kraj 119.613,28 € a za Žilinský samosprávný kraj 105.023,60 €) , z toho výše finanční podpory z Evropské Unie činí 190 941,34 €.

Cílem projektu je zabezpečit efektivní implementaci a koordinaci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 na území Moravskoslezského kraje díky tvorbě regionálních poradenských center SK - CZ v Ostravě a v Žilině, zaměřených na získání nových potenciálních žadatelů, na vytvoření nových partnerství a na poradensko-konzultační činnost pro žadatele.

Výsledkem projektu je koordinovaná podpora přeshraniční spolupráce partnerů, která napomůže kvalitě předkládaných projektů v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ a zajištění poradenství pro subjekty, které nemají zkušenosti s implementací projektů. Dále Regionální poradenské centrum SK-CZ systematicky spolupracuje na vyhledávání partnerství a zpracovávání společné databáze, zajišťuje školení pro příjemce i žadatele, díky čemuž mohou jeho pracovníci definovat společná témata, potřeby a případné problémy na přeshraničním území, což vede k posílení aktivní a efektivní komunikace a spolupráce mezi přeshraničními partnery a regiony.

Regionální poradenské centrum SK-CZ realizuje:

 • konzultace a poradenství v oblasti přípravy přeshraničních projektů v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika
 • pomoc s navázáním přeshraničních partnerství
 • zprostředkování kontaktů
 • pořádání seminářů pro žadatele v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika
 • tvorbu databáze projektových záměrů 

O programu INTERREG V-A SK-CZ:

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen důraz na projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí a současně vykazují skutečný přeshraniční dopad. Základní parametry programu: Oprávněné území na úrovni NUTS III, nacházející se na území České republiky (Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj) a na území Slovenské republiky (Žilinský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj, Trnavský samosprávný kraj). Za určitých podmínek bude možné realizovat ve smyslu čl. 20 bodu 2, nařízení 1299/2013 i projektové aktivity nad rámec tohoto území.

Oprávnění žadatelé v rámci programu: veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty.

Program uplatňuje princip vedoucího partnera. Vedoucí partner zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

Je nutné splnění minimálně tří kritérií spolupráce:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál projektu
 • společné financování projektu 

Finanční alokace na program: 90 139 463 EUR na celé období.

Bližší informace o programu jsou k dispozici na webové stránce na oficiální webové stránce programu www.sk-cz.eu.

O spolupráci Moravskoslezského kraje s Žilinským samosprávným krajem:

Na základě dohody z roku 2003 navázal Moravskoslezský kraj oficiálně spolupráci s Žilinským samosprávným krajem. Hlavními oblastmi spolupráce jsou hospodářství, územní plánování a cestovní ruch, regionální rozvoj, ochrana životního prostředí, dopravní infrastruktura, kultura a sport. V rámci této spolupráce byla připravena řada projektů, které jsou financovány z fondů EU.

Navrhované aktivity projektu, které jsou v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 a v souladu s platným programem hospodářského a sociálního rozvoje Žilinského samosprávného kraje na léta 2014-2020, mají za cíl přispět k větší informovanosti klíčových aktérů pro rozvoj krajů, taktéž podpoře fungování stávajících a vytvoří prostor pro vznik nových přeshraničních partnerství různých subjektů.

Odkazy na partnery v dalších krajích:

Důležité odkazy:

frame-scrollup